Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Zapytania ofertowe


Zaproszenie nr 4 z dnia 26.02.2015 roku do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów umiejętności miękkich.

 

Pytania dotyczące zapytania nr 4 prosimy składać WYŁĄCZNIE przesyłając je na adres: oferty@kdg.ue.poznan.pl

 

Termin składania ofert: 12.03.2015

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

WZÓR OFERTY

 

OŚWIADCZENIE

 

WYBÓR OFERT

 

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące Zaproszenia nr 4 do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów umiejętności miękkich

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczące Zaproszenia nr 4 z dnia 26.02.2015
do składania ofert na przeprowadzenie

warsztatów umiejętności miękkich,

zamieszczonego na stronie http://kdg.ue.poznan.pl/zapytania-ofertowe/

Termin składania ofert: 12.03.2015r.

 

 

Pytania:

1.       Jaki jest maksymalny czas (liczba dni i godzin) poszczególnych warsztatów?

Odpowiedź:
Zgodnie z informacją zamieszczoną w Zaproszeniu do składania ofert „Wymiar godzinowy każdego warsztatu to od 8 do 10 godzin dydaktycznych (warsztaty realizowane są od poniedziałku do piątku). Realizacja warsztatów w miesiącach marzec-maj” (2015).
 

Oferent może zaproponować kilka warsztatów o różnym poziomie zaawansowania i zakresie tematycznym dla danego obszaru tematycznego. Przy czym dla każdego poziomu zaawansowania musi przygotować oddzielną ofertę na oddzielnym Wzorze oferty.

 

2.       Jakie stawki godzinowe przewidują Państwo dla trenerów? Jaka w zeszłym lub w tym roku była średnia stawka dla trenera za 1 godzinę?

Odpowiedź:

Oferty oceniane są według wskazanych w zapytaniu ofertowym kryteriów, gdzie jednym z kryteriów jest cena. Oceniane są wyłącznie oferty nadesłane w odpowiedzi na dane Zaproszenie do składania ofert w ramach danego obszaru tematycznego, stąd wcześniejsze wynagrodzenia trenerów nie mają wpływu na aktualny wybór ofert.

 

3.      Jak będzie prowadzona rekrutacja w projekcie na poszczególne tematy?
Odpowiedź:
Uczestnikami Projektu są studenci pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych (dziennych) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zapisy są otwarte, co oznacza, że uczestnikami warsztatu mogą być studenci wszystkich  wydziałów, kierunków i specjalności. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Studenci są informowani o możliwości zapisów na warsztaty na stronie internetowej Projektu, na Facebooku Projektu oraz dowiadują się o tym z plakatów rozwieszanych na uczelni.


Zasady rekrutacji reguluje paragraf 3 regulaminu warsztatów umiejętności miękkich, dostępny na stronie Projektu KdG: http://kdg.ue.poznan.pl/wsparcie-karier/warsztaty-umiejetnosci-miekkich/

 

4.     Czy każdy warsztat 8-10 godzin będzie odbywał się w ramach jednego dnia /1x8godz/ czy raczej ma być podzielony na dwa dni /2x4 godz/
Odpowiedź:
Decyduje o tym osoba składająca ofertę. Sugerujemy jednak aby warsztat odbywał się jednego dnia. Z naszych doświadczeń wynika, że trudniej zrekrutować studentów na warsztaty odbywające się w ciągu dwóch dni (problemy z dopasowaniem do planu zajęć na studiach).

 

5.     Kto dokładnie jest grupą docelową - jeżeli studenci, to których: lat studiów, jakich kierunków/specjalizacji | Jeżeli nie to kto – profil socjo-demograficzny?
Odpowiedź:
Uczestnikami Projektu są studenci wszystkich lat pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych (dziennych) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uczestnikami warsztatu mogą być studenci wszystkich pięciu wydziałów, z każdego kierunku i specjalizacji.
 

6.      Ile grup jest przewidywanych do każdego tematu?
Odpowiedź:
O liczbie wybranych warsztatów w ramach każdego zgłoszonego obszaru tematycznego decyduje Zamawiający w oparciu o punktację ofert. Dana oferta w danym zapytaniu ofertowym (zaproszeniu do składania ofert) może być wybrana raz do przeprowadzenia z jedną grupą.

 

7.      Jaka jest maksymalna liczebność grupy (jest podana minimalna liczebność)?
Odpowiedź:
Maksymalną liczebność grupy określa Oferent. Ze względu na wielkość sali szkoleniowej sugerujemy, by maksymalna liczebność nie przekraczała 16 osób.
 

8.     Na ile dni przed planowanym terminem wybrany Oferent będzie poinformowany, że zajęcia się NIE odbywają?
Odpowiedź:
Zgodnie z umową podpisaną z Oferentem „Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od  umowy z Wykonawcą jeżeli na ustalony termin warsztatu nie zgłosi się co najmniej
12 uczestników”.
Zamawiający każdorazowo stara się powiadomić Oferenta o konieczności odwołania warsztatu
z możliwie największym wyprzedzeniem.

 

9.      Kiedy i w jakim trybie informują Państwo o wyborze oferenta licząc od daty składania oferty napisanej z „Zaproszeniu nr 4”?
Odpowiedź:

Po dokonaniu wyboru ofert  Zamawiający publikuje plik Wybór ofert na stronie http://kdg.ue.poznan.pl/zapytania-ofertowe/


Oferty zostaną wybrane w ciągu 3 tygodni od daty składania ofert.

 

10.   Czy podając zestawienie godzin /120 godzin dydaktycznych doświadczenia w  obszarze tematycznym/ mogę te same zajęcia umieścić w różnych tematach jeżeli zakresy tematyczne się nakładały czy mają to być za każdym razem inne przykłady.
Odpowiedź:
Oferent powinien udokumentować w wymaganej przez Zamawiającego formie (np. referencje, umowy) posiadanie minimum 120 godzin doświadczenia w realizacji warsztatów odnośnie każdego obszaru tematycznego, na który składa Ofertę. Jeżeli dany dokument (referencje, umowa) potwierdza posiadanie doświadczenia w prowadzeniu warsztatów z różnych obszarów tematycznych, może posłużyć jako poświadczenie kilkukrotnie. Każdy obszar tematyczny podlega niezależnej ocenie.

 

11.   W biznesie szkoleniowym wiele działań odbywa się bez umowy, a dokumentem realizacji jest faktura/rachunek. Czy oświadczenie prawdziwości podanych danych – jest również potwierdzeniem realizacji 120 godzin dydaktycznych wraz z telefonem do osoby mogącej potwierdzić prawdziwość danych (HR Manager w organizacji) wystarczy?
Odpowiedź:

Zamawiający nie uznaje referencji w formie potwierdzenia telefonicznego. Dopuszczone są wyłącznie referencje potwierdzone mailowo/pisemnie przez przedstawiciela firmy.

 

12.  Czy doświadczenie ( 120-150 godzin dydaktycznych 10 punktów,151-200 godzin dydaktycznych 15punktów, 201 godzin dydaktycznych i więcej 20 punktów) musi być spełniane adekwatnie do każdego tematu osobno, czy ilość godzin dotyczy wszystkich tematów związanych z ofertą?

Odpowiedź:
Oferent powinien udokumentować doświadczenia w ramach każdego obszaru tematycznego, na jaki składa ofertę.


13.   Pytanie dotyczy samej oferty przetargowej, ponieważ we wzorze oferty są dwie tabele dotyczące proponowanych tematów warsztatów, w związku z tym czy jest szansa by móc złożyć ofertę na wszystkie tematy warsztatów? Czy trzeba to wtedy robić każdy temat na osobnej ofercie czy jest jeden wzór uwzględniający wszystkie tematy?

 

Odpowiedź:
Oferent może złożyć ofertę na każdy obszar tematyczny. Co więcej Oferent może złożyć kilka ofert na ten sam obszar tematyczny (szczegóły – odpowiedź na pytanie nr 1). Każda oferta musi zostać złożona na osobnym Wzorze oferty.

 

14.  Czy Oferent może zaproponować warsztat realizujący wyłącznie jeden spośród celów warsztatu
w danym obszarze tematycznym?

Odpowiedź:

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego wyłącznie wtedy, kiedy realizuje wszystkie cele

warsztatu  w ramach danego obszaru tematycznego, które zostały podane w Zaproszeniu do składania ofert.

 

 


 

Zaproszenie nr 3 z dnia 13.02.2015 roku do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów umiejętności miękkich.

Pytania dotyczące zapytania nr 3 prosimy przesyłać na adres: oferty@kdg.ue.poznan.pl

 

Termin składania ofert: 27.02.2015

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

WZÓR OFERTY

 

OŚWIADCZENIE

 

WYBÓR OFERT

 


 

Zaproszenie  nr 2 z dnia 14.07.2014 roku do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów umiejętności miękkich


W związku z problemami technicznymi, które pojawiły się na stronie projektu Kadry dla Gospodarki oraz dodatkowymi pytaniami Oferentów,termin składania ofert na przeprowadzenie warsztatów umiejętności miękkich, zostaje przedłużony do dnia 31.07.2014 do godziny 24:00
Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane 28.07.2014 na stronie projektu Kadry dla Gospodarki.

 

Termin składania ofert: 27.07.2014


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

WZÓR OFERTY

OŚWIADCZENIE


ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZAPROSZENIA NR 2 DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH


WYBÓR OFERT

 


 

Zaproszenie nr 1 z dnia 11.03.2014 roku  do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów umiejętności miękkich


Ze względu na poważną awarię serwera pocztowego,  termin składania ofert na przeprowadzenie warsztatów umiejętności miękkich zostaje przedłużony do piątku 21.03.2014 do godziny 24.00.


W związku z awarią, oraz wynikającym z niej barakiem dostępu do części złożonych wcześniej ofert, prosimy o ponowne przesłanie już złożonych ofert. Skuteczna będzie oferta późniejsza.


Oferty należy wysyłać wyłącznie na adres wskazany w zaproszeniu do składania ofert.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wzór oferty

Odpowiedzi na pytania dotyczące zaproszenia do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów umiejętności miękkich

WYBÓR OFERT

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits