Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

prof. Grzegorz Kołodko, Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER, Dyrektor

Ćwierćwiecze transformacji i co dalej

21.10.2014

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest problematyce przeobrażeń ustrojowych. W szczególności zdefiniowano istotę i cele transformacji ustrojowej, odwołując się do rocznicy obrad okrągłego stołu i ówczesnego określenia kierunków zmian. Przedstawiono przyczyny zmian, ich przebieg, jak również ich konsekwencje w sferze gospodarczej, społecznej i politycznej. Proces transformacji umieszczono w szerszym kontekście historycznym. Wskazano na zakorzenienie procesu transformacji, jak również różnice pomiędzy poszczególnymi państwami bloku wschodniego w kontekście przygotowania do procesu transformacji. Oceniono także w tym kontekście terapię szokową z początku lat 90-tych, jak również współczesną polską demokrację. Całość obrazowano ciekawymi przykładami prowadzonej polityki gospodarczej oraz osobistymi doświadczeniami prelegenta.

O prelegencie:

Prof. Grzegorz Kołodko jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH) w Warszawie. Jest profesorem zwyczajnym nauk ekonomicznych i wykładowcą akademickim. Zajmuje się polityką rozwoju, długofalowymi zmianami systemowymi oraz teoretycznymi i praktycznymi problemami globalizacji i transformacji posocjalistycznej. Jest autorem koincydencji teorii rozwoju. Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz czołowych amerykańskich uniwersytetów: Yale, UCLA i Rochester, New York. Ekspert organizacji międzynarodowych, m. in. ONZ, Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Doktor Honoris Causa zagranicznych uniwersytetów. W 1989 roku uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, a w latach 1989-91 był członkiem Rady Ekonomicznej Rady Ministrów. Wicepremier i minister finansów w latach 1994-97 oraz 2002-03. Autor i redaktor naukowy 40 książek oraz ponad 400 artykułów i referatów naukowych opublikowanych w 26 językach, z czego ponad 160 po angielsku.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits