Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Barbara Gumińska, Urząd Wojewódzki, Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego

Pozyskiwanie środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 dla sektora MŚP

01.10.2014

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest problematyce pozyskiwania środków unijnych dla sektora MŚP. W szczególności przedstawiono podstawy, na których opiera się nowy system funduszy europejskich, takie jak Strategia Europa 2020, rozporządzenia Komisji Europejskiej oraz Wspólne Ramy Strategiczne, jak również Krajowe Programy Reform na poziomie krajowym. Przedstawiono trzy ważne polityki strategiczne, które łączą się z przyszłym okresem programowania funduszy europejskich, tj. Politykę Spójności, Politykę Rozwoju Kraju i Politykę Regionalną. Zaprezentowano najważniejsze założenia nowej perspektywy finansowej. Dokonano charakterystyki takich programów operacyjnych, jak Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia, Regionalne Programy Operacyjne. Omówiono przykładowe, planowane typy projektów. Przedstawiono konstrukcję systemu przepływów finansowych. Omówiono także podstawowe zagadnienia związane z kontrolą i audytem oraz instytucjonalnym zakresem odpowiedzialności.

O prelegencie:

Barbara Gumińska od kilku lat współpracujący z Katedrą Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Promotor wielu prac podyplomowych oraz współredaktor kilku publikacji naukowych. Zakres zainteresowań naukowych to: finanse publiczne, kontrola zarządcza, audyt wewnętrzny, budżet zadaniowy. Wieloletni trener, realizujący szkolenia zarówno dla urzędów centralnych, jak i jednostek samorządu terytorialnego. Od 10 lat kieruje pracą audytorów w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie w zakresie audytu wewnętrznego.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits