Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

prof. Grzegorz Kołodko, Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER, Dyrektor
Dokąd zmierza świat - ekonomia polityczna przyszłości
15.04.2013
O prelekcji:
Wykład poświęcony jest ekonomii politycznej przyszłości. W szczególności zdefiniowano ekonomię jako naukę, jak również wskazano cechy dobrego ekonomisty. Wyjaśniono, dlaczego ekonomiści się mylą. Zdefiniowano racjonalność i jej zależność od informacji. Objaśniono pojęcie ekonomii politycznej. Następnie spróbowano zdiagnozować stan obecny polskiej gospodarki w kontekście gospodarki światowej, jak również odpowiedzieć na pytanie, dokąd zmierza świat. Opisano kryzys przejawiający się w pięciu sferach. Wskazano na konieczność interdyscyplinarnego myślenia na temat ekonomii politycznej przyszłości. Przedstawiono zapatrywania na przyszłość w podziale na to, co nieuniknione oraz to, co się może zdarzyć, ale nie musi. Drugą część wykładu wypełniła dyskusja.
O prelegencie:
Prof. Grzegorz Kołodko jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH) w Warszawie. Jest profesorem zwyczajnym nauk ekonomicznych i wykładowcą akademickim. Zajmuje się polityką rozwoju, długofalowymi zmianami systemowymi oraz teoretycznymi i praktycznymi problemami globalizacji i transformacji posocjalistycznej. Jest autorem koincydencji teorii rozwoju. Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz czołowych amerykańskich uniwersytetów: Yale, UCLA i Rochester, New York. Ekspert organizacji międzynarodowych, m. in. ONZ, Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Doktor Honoris Causa zagranicznych uniwersytetów. W 1989 roku uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, a w latach 1989-91 był członkiem Rady Ekonomicznej Rady Ministrów. Wicepremier i minister finansów w latach 1994-97 oraz 2002-03. Autor i redaktor naukowy 40 książek oraz ponad 400 artykułów i referatów naukowych opublikowanych w 26 językach, z czego ponad 160 po angielsku.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits