Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Wykłady otwarte

Połącz teorię z praktyką gospodarczą!
  • Kontakt z praktykami biznesu
  • Szansa na bezpośredni kontakt z pracodawcami i możliwość uzgodnienia atrakcyjnych praktyk
  • Zaliczenie przedmiotu do wyboru

Informacje:
dr hab. Jan Mikołajczyk
     e-mail: j.mikolajczyk@ue.poznan.pl
     Budynek A, p. 314 

     Dyżury: poniedziałek 12:00-13:00, środa 18:20-19:20

                

Wykłady otwarte są wyjątkową ofertą skierowaną do studentów wszystkich lat studiów i wszystkich wydziałów. Formalnie przedmiot "ZAJĘCIA OTWARTE" wybierany będzie z bloku przedmiotów do wyboru podczas konstruowania przez studentów indywidualnych ścieżek studiów. Zbieranie punktów można jednak rozpocząć już na I roku studiów. Punkty te przyznane zostaną na poczet zajęć rozliczanych na latach wyższych.
 

Zasadniczą grupę wykładowców stanowi kadra zarządzająca renomowanych firm zrzeszonych w Klubie Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego. Tematyka zajęć dotyczy rozwiązań stosowanych w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. Włączane są również pojedyncze seminaria i wykłady wygłaszane przez gości Uniwersytetu Ekonomicznego. Zajęcia stanowią wyważone połączenie teorii i praktyki działań biznesowych. Znaczna część zajęć ma formę prac projektowych, analiz studiów przypadków i warsztatów.

Uwaga studenci! Nowe zasady zaliczenia przedmiotu Zajęcia Otwarte

Student za udział w przedmiocie „ZAJĘCIA OTWARTE” może uzyskać: 1, 2 lub 3 punkty ECTS uczestnicząc odpowiednio w: 5, 10 lub 15 jednostkach zajęciowych (jedna jednostka trwa 90 minut). Warunkiem uzyskania zaliczenia (otrzymania 1, 2 lub 3 punktów ECTS) jest obecność na wybranych przez studenta wykładach (potwierdzona otrzymaniem specjalnych karteczek) oraz przygotowanie w formie pisemnej sprawozdania z tych zajęć zgodnie ze wzorem. Każdy student w czasie trwania studiów może łącznie uzyskać maksymalnie 3 punkty ECTS za przedmiot "ZAJĘCIA OTWARTE". Punkty za udział w poszczególnych zajęciach (0,2 punktu za jeden wykład wraz ze sprawozdaniem), mogą być kumulowane i przenoszone z semestru na semestr - przedmiot można więc zaliczać w okresie dłuższym niż jeden semestr, uczestnicząc w wykładach najbardziej odpowiadających tematycznie indywidualnym zainteresowaniom studenta. Zaliczenie przedmiotu następuje w semestrze, w którym został on umieszczony w indywidualnej ścieżce studiów. W celu uzyskania wpisu („zal.”) należy udać się do Dziekana właściwego Wydziału i złożyć odpowiednią liczbę kartek (minimum 5) wraz ze sprawozdaniem. Szczegółowe informacje na temat zasad zaliczenia przedmiotu "ZAJĘCIA OTWARTE" zawarte są w Zarządzeniu Rektora UEP nr 45/2013 oraz w syllabusie przedmiotu.

 

Potwierdzenie punktów za udział w wykładach otwartych  odbywa się wyłącznie poprzez okazanie:

- karteczek za udział w wykładach otwartych lub

- wpisu do indeksu z zaliczenia przedmiotu „Zajęcia otwarte”

 

Dokumenty te należy okazać podczas zapisywania się na staże i badanie profilu potencjału zawodowego (staże – pokój 324, budynek C; badanie profilu potencjału zawodowego – pokój 1413, budynek Altum).

 

Nie ma możliwości uzyskania potwierdzenia udziału w wykładach na podstawie list obecności.

Nie liczy się także udział w wykładach otwartych, na których nie były rozdawane karteczki. 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits