Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Projekt Kadry dla Gospodarki skierowany jest wyłącznie do studentów studiów stacjonarnych (dziennych) I i II stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Absolwenci tych studiów (do 6 miesięcy od daty obrony)  mogą korzytać z konsultacji, Czytelni KdG oraz oferty staży. Udział we wszystkich działaniach Projektu jest bezpłatny.  

 

Projekt Kadry dla Gospodarki skierowany jest wyłącznie do studentów studiów stacjonarnych (dziennych) I i II stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Absolwenci tych studiów (do 6 miesięcy od daty obrony)  mogą korzytać z konsultacji, Czytelni KdG oraz oferty staży. Udział we wszystkich działaniach Projektu jest bezpłatny. 

 

  • Nie ma limitów dotyczących liczby ukończonych kursów przez jednego studenta
  • Uczestnicy kursów otrzymują zaświadczenia ukończenia kursu z zakresem tematycznym kursu (bez ocen)
  • Uczestnicy mają możliwość wpisania ukończonych kursów do suplementu dyplomu.
  • Wszelkie problemy techniczne prosimy szczegółowo opisać i zgłaszać tutaj

 


 

Kontakt:

 

e-learning@kdg.ue.poznan.pl

tel. 061 854 37 22

Collegium Altum s.1413

pon-pt 8:00-17:00

 

 

Aby skorzystać z materiałów e-learningowych :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gdy dostarczono tzw. "Pakiet Startowy" należy:

 

1. Przesłać na adres e-mail: e-learning@kdg.ue.poznan.pl wiadomość
 

TYTUŁ:Imię i Nazawisko, Informacja o WCZEŚNIEJSZYM dostarczeniu dokumentów

TREŚĆ: Nr Pesel

Informuję, że dostarczyłem/am dokumenty startowe wcześniej biorąc udział
w ... (np. zajęcia z matematyki, staż, warsztat umiejętności miękkich ...)
 

2. Utworzyć Nowe Konto* (poprzez kliknięcie na przycisk rozpocznij kurs)

 

WAŻNE: należy założyć konto na kdg-moodle, żebyśmy mieli fizycznie CO aktywować

oraz jednocześnie 
przesłać e-mail z informacją o dostarczeniu "pakietu startowego", żebyśmy wiedzieli, że MOŻEMY aktywować utworzone konto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Jeśli jesteś na platformie http://kdg-moodle.ue.poznan.pl/ pierwszy raz nie loguj się używając danych z np. e-Dziekanatu lub innych. Należy utworzyć nowe niezależne konto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gdy nie dostarczono tzw. "Pakietu Startowego"należy:

 

1. Pobrać, wypełnić i dostarczyć do Biura Projektu Kadry dla Gospodarki pakiet startowy.
 

2. Przesłać na adres e-mail: e-learning@kdg.ue.poznan.pl wiadomość
 

TYTUŁ: Imię i Nazwisko, Informacja o dostarczeniu dokumentów

TREŚĆ: Nr Pesel

Informuję, że dostarczyłem/am dokumenty startowe przynosząc je do Biura Projektu Kadry dla Gospodarki dnia __ __ ____.
 

3. Utworzyć Nowe Konto* (poprzez kliknięcie na przycisk rozpocznij kurs)
 

WAŻNE: należy założyć konto na kdg-moodle, żebyśmy mieli fizycznie CO aktywować

oraz jednocześnie 
przesłać e-mail z informacją o dostarczeniu "pakietu startowego", żebyśmy wiedzieli, że MOŻEMY aktywować utworzone konto.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Jeśli jesteś na platformie http://kdg-moodle.ue.poznan.pl/ pierwszy raz nie loguj się używając danych z np. e-Dziekanatu lub innych. Należy utworzyć nowe niezależne konto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Instrukcja logowania oraz najczęściej zadawane pytania

Regulamin

 

 

 

 

Kurs 1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Kurs prezentuje najważniejsze zagadnienia współczesnej analizy finansowej przedsiębiorstwa. W trakcie kursu poznasz podstawowe narzędzia analizy finansowej, nauczysz się oceniać kondycję ekonomiczną przedsiębiorstwa na podstawie jego sprawozdania finansowego.

Rozpocznij kurs

 

Kurs 2. Analiza i projektowanie aplikacji internetowych

Obecność w sieci WWW jest podstawowym sposobem nawiązania kontaktu z klientem i komunikacji z firmami współpracującymi. Opracowanie witryny wymaga przeprowadzenia analizy wymagań, zgodnie ze wskazówkami metodyk tworzenia systemów informatycznych. Z tego kursu dowiesz się jak zbierać wymagania, a także tworzyć i oceniać witryny internetowe tak, aby były czytelne, przyciągały uwagę i dobrze informowały odbiorcę. Korzystając ze wskazówek przeprowadzisz samodzielnie podstawowe kroki projektu tworzenia witryny.

Rozpocznij kurs

 

Kurs 3. Techniki wielowymiarowe we wspomaganiu decyzji biznesowych

Głównym celem kursu jest szczegółowe przedstawienie regresji logistycznej, która na szeroką skalę wykorzystywana jest w medycynie, ekonomii oraz w badaniach rynku. W ramach kursu poznasz od strony teoretycznej zagadnienia regresji logistycznej oraz nabędziesz praktyczne umiejętności stosowania jej w rzeczywistych badaniach rynkowych. Kurs umożliwi również poznanie wybranych możliwości programu IBM SPSS, który na szeroką skalę wykorzystywany jest jako podstawowe narzędzie badawcze w firmach zajmujących się analizami rynku.

Rozpocznij kurs

 

Kurs 4. Zasady opodatkowania przedsiębiorców w Polsce w warunkach konkurencji i harmonizacji podatkowej

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością płacenia wielu różnych podatków obniżających dochody przedsiębiorcy, obroty jego firmy oraz majątek z nią związany. W ramach kursu poznasz podstawowe zasady opodatkowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, nauczysz sie dokonywać wyboru optymalnej formy opodatkowania dochodów oraz będziesz potrafił rozliczać dochody uzyskane za granią. Proces harmonizacji podatków w państwach Unii Europejskiej istotnie wpływa na konstrukcję podatków pośrednich (VAT, akcyza) oraz od spółek (CIT), co nie pozostaje bez wpływu na poziom konkurencyjności poszczególnych systemów podatkowych oraz reguł opodatkowania przedsiębiorców. Materiał kursu pozwoli Ci zgłębić istotę harmonizacji podatków, poznać jej zakres i ocenić jej wielorakie konsekwencje. 

Rozpocznij kurs

 

Kurs 5. Polityka pieniężna w dobie kryzysu gospodarczego

Kurs prezentuje podstawowe zagadnienia związane z polityką pieniężną realizowaną w dobie kryzysu finansowego.

Podczas niego będziesz mieć możliwość wyrobienia umiejętności analizy i oceny zmian w prowadzonej polityce pieniężnej, dzięki czemu będziesz potrafił odnieść się do bieżącej polityki i decyzji podejmowanych przez banki centralne z punktu widzenia konsekwencji dla  gospodarki, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Dowiesz się, jakie są tradycyjne i nowoczesne (często bezprecedensowe) instrumentów polityki banku centralnego wykorzystywane w procesie zwalczania kryzysu finansowego, będziesz potrafił również przewidzieć konieczność wykorzystania tych instrumentów w konkretnych sytuacjach kryzysowych i ocenić gospodarczo-społeczne konsekwencje polityki antykryzysowej banku centralnego.

Rozpocznij kurs

Kurs 6. Techniki sprzedaży

Pomimo panującej opinii  „sprzedawcą trzeba się urodzić”, sprzedaży można się nauczyć tak jak każdego innego zawodu. Niezbędne jest zrozumienie zachowań klienta, posiada umiejętności komunikacyjnych oraz poznanie technik otwarcia sprzedaży, prezentacji oraz zamykania sprzedaży. Celem kursu jest przekazanie praktycznych informacji na temat procesu zakupu i sprzedaży oraz ukazanie technik, które pozwolą na zwiększenie skuteczności sprzedawcy. Materiał pozwoli Tobie zrozumieć istotę sprzedaży oraz ułatwi w przyszłości podjęcie pracy w zawodzie sprzedawcy. 

Rozpocznij kurs

 

Kurs 7. Zarządzanie produktem

Głównym celem kursu jest przedstawienie wiedzy na temat procesów wprowadzania nowych produktów, zarówno materialnych, jak i usługowych, na rynek. W kursie zaprezentowano podstawowe pojęcia związane z definiowaniem, klasyfikacjami i narzędziami stosowanymi w zarządzaniu produktami. Dzięki tej wiedzy poznasz możliwości poszukiwania możliwości wprowadzania nowych produktów wykorzystując informacje o uwarunkowaniach modelowo ujętego otoczenia. Posiądziesz umiejętność stosowania metod diagnozowania zasobów własnych, jak i otoczenia, by skutecznie przeprowadzić proces innowacyjny w przedsiębiorstwie.

 

Rozpocznij kurs

Kurs 8. Rynek finansowy

Rolę rynku finansowego na świecie trudno przecenić szczególnie w kontekście perturbacji go dotyczących. Jednocześnie rynek usług bankowych jest tym jego segmentem, z którym większość osób ma bezpośrednią styczność każdego dnia. Celem kursu jest z jednej strony zrozumienie roli banków na rynku finansowym, a z drugiej poznanie podstawowych produktów bankowych i ich alternatyw oraz nabycie umiejętności właściwego ich doboru i oceny.

Rozpocznij kurs

 

Kurs 9. Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania

Audyt wewnętrzny jest bez wątpienia kluczowym narzędziem zapewniania skuteczności i rozwoju znormalizowanych systemów zarządzania (m.in. ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001). Kompetencje audytorów wewnętrznych, umiejętność planowania, przygotowania i prowadzenia audytów, weryfikacja zgodności i skuteczności rozwiązań systemowych są konieczne dla sukcesu w zarządzaniu jakością, środowiskiem, czy bhp. Rezultaty audytów stanowią podstawę podejmowania działań poaudytowych, dotyczących niezgodności i obserwacji oraz działań korygujących (eliminujących przyczyny ich wystąpienia). Audyty i działania poaudytowe to klasyczny przykład implementacji spirali Deminga PDCA
(plan – do – check – act).

Rozpocznij kurs

 

Kurs 10. Zarządzanie projektem. Zarządzanie zasobami ludzkimi

W każdym projekcie najważniejszym zasobem są ludzie. Zarządzanie zasobami ludzkimi to najbardziej ekscytujące, ale jednocześnie najtrudniejsze zadanie kierownika projektu. W trakcie kursu poznasz główne teorie, style i zasady zarządzania zespołami projektowymi. Dowiesz się jak podnosić wydajność zespołu i rozwiązywać sytuacje konfliktowe. Podniesiesz swoje kwalifikacje jako kierownika projektu.

Rozpocznij kurs

 

Kurs 11. Zarządzanie strategiczne

Kurs prezentuje istotę zarządzania strategicznego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów analizy strategicznej  skoncentrowanej na otoczeniu przedsiębiorstwa. Kurs pozwala na zaznajomienie się z podstawowymi pojęciami na  gruncie zarządzania strategicznego oraz rozpoznanie wymiarów otoczenia przedsiębiorstwa. Poznasz koncepcje i    metody wykorzystywane na etapie analizy dalszego i bliższego otoczenia firmy, a dzięki praktycznym zadaniowo  będziesz mieć okazję nie tylko pozyskania wiedzy, ale rozwinięcia określonych umiejętności. Dzięki uczestnictwu w  kursie nabędziesz umiejętność kategoryzacji poszczególnych elementów w otoczeniu przedsiębiorstwa, dostrzegania; powiązań między nimi oraz oceny oddziaływania otoczenia na przedsiębiorstwo. Kurs pozwoli Tobie zauważyć zależność  podejmowanych decyzji w przedsiębiorstwie od kontekstu, w jakim one zapadają – otoczenia organizacji.

Rozpocznij kurs

 

Kurs 12. Badania Konsumenckie

W każdym przedsiębiorstwie podejmowane są codziennie różnorodne decyzje; wszystkie one wymagają zebrania informacji o otoczeniu. Najważniejszym obecnie elementem turbulentnego i globalnego otoczenia jest konsument, który pod wpływem różnorodnych czynników zmienia swoje preferencje i wybory rynkowe.  Celem kursu jest zaprezentowanie znaczenia informacji dla menedżera zarządzającego przedsiębiorstwem oraz wykształcenie umiejętności wykorzystania różnorodnych metod i technik zbierania informacji o zachowaniach konsumentów.

Rozpocznij kurs

Kurs 13. Kryzysy gospodarcze i spór o rolę państwa

Wybuch ostatniego kryzysu finansowego, który pociągnął za sobą katastrofalne skutki dla sfery realnej,  wywołał ożywioną dyskusję na temat roli, jaką władze publiczne powinny odgrywać w gospodarce rynkowej. W ramach kursu poznasz argumenty za ekonomiczną rolą państwa i jej skutkami, formułowane przez dominujące we  współczesnej teorii ekonomii paradygmaty.  Ponadto dowiesz się, jaki wpływ najnowsze osiągnięcia teoretyczne wywarły na kształt prowadzonej w ostatnich latach polityki gospodarczej i jakie to mogło mieć znaczenie dla pojawienia się ostatniego załamania na światowych rynkach finansowych.

Rozpocznij kurs

 

Kurs 14. Optymalizacja czasowo - kosztowa projektu

Zleceniodawcom projektów zależy zazwyczaj na tym, by ich realizacja odbyła się jak najszybciej, a koszt wykonania był jak najniższy. Te dwa cele są najczęściej przeciwstawne, gdyż skrócenie czasu projektu wiąże się w wielu przypadkach ze wzrostem kosztów przedsięwzięcia. Jeżeli więc istnieje technologiczna możliwość krótszego wykonania chociażby niektórych czynności wchodzących w skład projektu, to zawsze należy sprawdzić, czy skrócenie wybranych działań faktycznie zaowocuje wcześniejszym zakończeniem projektu oraz, czy skrócenie akurat tych czynności jest najtańszym sposobem osiągnięcia zamierzonego celu. Trudno jest poszczególne analizy przeprowadzać za każdym razem ręcznie, zwłaszcza wówczas, gdy projekty składają się z bardzo wielu zadań. Dlatego w kursie zaprezentowano nie tylko ręczną procedurę optymalizacji czasowo-kosztowej przedsięwzięcia, lecz także dodatek Solver, który pozwala skutecznie wyznaczać optymalne harmonogramy projektu oraz przeprowadzać potrzebne symulacje czasowo-kosztowe.

Rozpocznij kurs

 

Kurs 15. Wybrane metody wielowymiarowej analizy złożonych zjawisk gospodarczych

Analizy i porównania obiektów gospodarczych ze względu na zjawiska złożone (takie jak na przykład poziom życia, atrakcyjność inwestycyjna regionów czy kondycja finansowa przedsiębiorstw) stwarzają problemy, wynikające z faktu, że do opisu takich zjawisk wykorzystuje się zazwyczaj kilka, a nawet kilkanaście zmiennych (tzw. zmiennych diagnostycznych). Aby możliwe było wyciągnięcie jednoznacznych wniosków, na podstawie wartości wszystkich zmiennych konstruuje się pewną zmienną agregatową, nazywaną też miernikiem syntetycznym. Obliczenie wartości miernika syntetycznego wymaga jednak uprzedniego doprowadzania wszystkich zmiennych do addytywności poprzez ujednolicenie ich charakteru i normalizację wartości. W trakcie kursu nauczysz się doprowadzać zmienne diagnostyczne do porównywalności i dobierać wagi przy agregowaniu ich wartości. Dowiesz się, jak na podstawie wartości miernika syntetycznego tworzyć ranking obiektów, a także jak dzielić te obiekty na klasy o różnym poziomie badanego zjawiska złożonego.

Rozpocznij kurs

 Kurs 16. Bancassurance

Podstawowym celem kursu jest zaznajomienie z problematyką związków ubezpieczeń z instytucjami finansowymi, w szczególności bankami. Kurs koncentruje się na najpopularniejszym obszarze bancassurance, czyli udziale banków w sprzedaży usług ubezpieczeniowych. Kurs koncentruje się na najpopularniejszym obszarze bancassurance, czyli udziale banków w sprzedaży usług ubezpieczeniowych.  Kurs koncentruje się na najpopularniejszym obszarze bancassurance, czyli udziale banków w sprzedaży usług ubezpieczeniowych. Kurs koncentruje się na najpopularniejszym obszarze bancassurance, czyli udziale banków w sprzedaży usług ubezpieczeniowych.  Kurskkkasfcsd  vdsUdział w kursie umożliwia uzyskanie wiedzy teoretycznej dotyczącej między innymi takich zagadnień jak: przesłanki, cechy oraz rodzaje związków bankowo – ubezpieczeniowych, produkty bankowo-ubezpieczeniowe, formy udziału banków w sprzedaży ubezpieczeń; oraz pozyskanie umiejętności praktycznych związanych z uczestnictwem w rynku bancassurance.

Rozpocznij kurs

 

 Kurs 17. Analiza rynku i badania marketingowe

Badania marketingowe powinny być traktowane jako istotny obszar działalności marketingowej przedsiębiorstwa. Dobrze zaprojektowane i przeprowadzone dostarczają bowiem informacji, które zastępują w podejmowaniu decyzji intuicję i rutynowe doświadczenie (a te mogą być zawodne).Celem kursu jest przekazanie wiedzy pomocnej przy prowadzeniu badań oraz analiz rynku. Przekazywane informacje pozwolą opanować podstawowe standardy badań marketingowych.        Celem kursu jest przekazanie wiedzy pomocnej przy prowadzeniu badań oraz analiz rynku. Przekazywane informacje pozwolą opanować podstawowe standardy badań marketingowych. W trakcie kursu dowiesz się jak zaprojektować tego typu badania. Poznasz różne metody badawcze – wywiady, ankiety, obserwacje i eksperymenty, a także praktyczne metody analiz rynku oraz wskaźniki marketingowe.

Rozpocznij kurs

 

Kurs 18. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Kurs prezentuje problem utrzymania zdolności do realizowania zobowiązań bieżących w przedsiębiorstwie. W ramach kursu poznasz podstawowe problemy związane z utrzymaniem płynności finansowej z uwzględnieniem należytej sprawności gospodarowania. Nauczysz się także sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz podstaw planowania majątku koniecznego do prowadzenia działalności gospodarczej w zakładanej skali. Kurs pozwoli Ci również poznać podstawowe źródła finansowania działalności bieżącej przedsiębiorstwa. 

Rozpocznij kurs

 

Kurs 19. Strategia konkurencji przedsiębiorstwa

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej zmusza je do ciągłego podejmowania walki konkurencyjnej z rywalami. Dzięki kursowi dowiesz się co to jest oraz jak analizować otoczenie oraz strategiczne zasoby przedsiębiorstwa. Ponadto poznasz podstawowe strategie konkurowania, jak również zapoznasz się z istotą i mechanizmu konkurencji.

Rozpocznij kurs

 

Kurs 20. Zarządzanie innowacjami

Kurs prezentuje najważniejsze zagadnienia z zakresu teorii innowacji, zachowań konsumentów wobec innowacji, działalności innowacyjnej oraz wspierania innowacyjności . Kurs kierowany jest do studentów, którzy swoją przyszłość wiążą z szeroko pojętą innowacyjnością - jako samodzielni innowatorzy i przedsiębiorcy, osoby zarządzające nowymi produktami w firmie, czy menedżerowie innowacji, łączący świat nauki ze światem biznesu.

Rozpocznij kurs

 

 

 

 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits