Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Giełda tematów prac dyplomowych

Projekt Kadry dla Gospodarki skierowany jest wyłącznie do studentów studiów stacjonarnych (dziennych) I i II stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Absolwenci tych studiów (do 6 miesięcy od daty obrony)  mogą korzytać z konsultacji, Czytelni KdG oraz oferty staży. Udział we wszystkich działaniach Projektu jest bezpłatny.  

 

 

 

 Ideą Giełdy jest promowanie pisania prac dyplomowych, które odpowiadają potrzebom rynku oraz przedsiębiorstw.

W ramach Giełdy Tematów Prac Dyplomowych udostępniamy studentom wyszukiwarkę - narzędzie umożliwiające wyszukanie firm gotowych do przekazywania danych niezbędnych do przygotowania prac dyplomowych, a także opisów tematów udostępnianych do realizacji w konkretnych firmach.

Wyszukiwarka zawiera także informacje na temat promotorów u których jest możliwe lub wręcz zalecane pisanie prac dyplomowych na przykładzie firm.

Zobacz prezentację
O Giełdzie Tematów Prac Dyplomowych w prasie oraz w internecie

 

Giełda Tematów Prac Dyplomowych to : 

 

dla studenta:

- okazja do napisania pracy dyplomowej odpowiadającej potrzebom rynku oraz przedsiębiorstw,

- możliwość napisania pracy popartej praktyką gospodarczą,

- możliwość nawiązania kontaktów z ewentualnym przyszłym pracodawcą,

- możliwość połączenia pisania pracy dyplomowej z  odbywaniem np.  stażu w konkretnej firmie.

 

dla firmy/ instytucji:

- możliwość zyskania bezkosztowego wykonania analiz, badań, czy prognoz

  w oparciu o najnowszą wiedzę akademicką  studentów jednej z najlepszych polskich uczelni ekonomicznych,

- szansa nawiązania relacji z potencjalnym przyszłym pracownikiem,

- przyłączenie się do tego działania stwarza możliwość rozpowszechnienia wiedzy o specyfice  firmy/ instytucji

  oraz okazję do budowania jej pozytywnego wizerunku.

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty Giełdy Tematów Prac Dyplomowych!

 

Kontakt:

Dorota Pałubicka e-mail: dorota.palubicka@ue.poznan.pl, tel. 061 854 37 22

Biuro Projektu Kadry dla Gospodarki

budynek Altum, XIV piętro, pokój 1413 (poniedziałek - piątek, godz. 08:00-17:00)

 

                                                                 

P R Z E J D Ź   D O   W Y S Z U K I W A R K I

                                                                 

 

 

 Zasady korzystania dla STUDENTÓW

 1. Zapoznaj się z zasobami Bazy, uzyskanymi podczas  korzystania z  wyszukiwarki
 2. Po wyborze interesującej studenta firmy/ instytucji, student zobowiązany jest uzyskać zgodę od swojego promotora na realizację pracy dyplomowej w oparciu o zagadnienia wskazane przez firmę/ idane niezbędne do przeprowadzenie badań.
 3. Po otrzymaniu wstępnej zgody, należy pobrać i wypełnić dokumenty „Oświadczenie studenta” oraz „Oświadczenie promotora”.
 4. Po wypełnieniu, oba dokumenty należy dostarczyć do Biura Projektu Kadry dla Gospodarki.
 5. Proszę nie nawiązywać samodzielnie kontaktu z firmą/ instytucją.
 6. Jeżeli firma wskazała dodatkowe warunki formalne student zobowiązany jest je spełnić.
 7. W przypadku zrealizowania pracy dyplomowejwe współpracy z  firmą zobowiązuję się we wstępie pracy umieścić następującą informację: Współpraca z Firmą …………..(proszę wpisać nazwę firmy) została nawiązana za pośrednictwem Giełdy Tematów Prac Dyplomowych działającej w ramach projektu Kadry dla Gospodarki realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu we współpracy z Urzędem Statystycznym w Poznaniu.Projekt Kadry dla Gospodarki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

                                                                                                          Dokumenty do pobrania:

                                                                                                       1. Oświadczenie studenta

                                                                                                       2. Oświadczenie promotora

Zasady korzystania dla FIRM/ INSTYTUCJI

 1. Aby umieścić swoje dane w Bazie oraz wyszukiwarce działającej w ramach Giełdy Tematów Prac Dyplomowych należy założyć konto i zarejestrować się w bazie.  Zarejestruj się tutaj
 2. Należy pobrać, wypełnić i odesłać na wskazany adres Oświadczenie o przyłączeniu się do GTPD
 3. Informacje o firmie zostaną opublikowane w wyszukiwarce, po przesłaniu do Biura Projektu Oświadczenia o przyłączeniu się do GTPD opatrzonego pieczątką firmy/ instytucji oraz czytelnym podpisem osoby upoważnionej do podpisywania oświadczeń.
 4. Istnieje możliwość dokonania rejestracji poprzez wypełnienie formularza w wersji papierowaj. Aby otrzymać formularz, proszę skontaktować się z pracownikiem Biura Projektu.

                                                                                                          Dokumenty do pobrania:

                                                                                                       1. Oświadczenie o przyłączeniu się do GTPD

                                                                                                                      

Zasady korzystania dla PROMOTORÓW

 1. Aby umieścić swoje dane w Bazie oraz wyszukiwarce działającej w ramach Giełdy Tematów Prac Dyplomowych należy założyć konto i zarejestrować się w bazie. Zarejestruj się tutaj

Prosimy dodatkowo o zapoznanie się z Regulaminem

 

 

 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits