Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu
Szczegółowe zasady rekrutacji

Szanowni Państwo,

Z uwagi na duże zainteresowanie stażami zarówno ze strony kandydatów, jak i pracodawców, z dniem 17 września 2012 r. wprowadzono szczegółowe zasady rekrutacji. Pula staży możliwych do zrealizowania w danym roku obejmuje 120 staży, z czego  24 staże realizowane są u Partnera Projektu.

Rekrutacje odbywać się będą co pół roku (za wyjątkiem rekrutacji na staże u Partnera Projektu, które odbywają się co kwartał). W danej rekrutacji będzie dostępna ustalona (i każdorazowo podana) pula staży, które będą mogły zostać zrealizowane w danym półroczu.

W porozumieniu z Koordynatorem Projektu przyjęto, iż od listopada 2012 r. podczas rekrutacji obowiązywać będą następujące zasady dotyczące Pracodawców (nie ulegają zmianie zasady rekrutacji kandydatów na staże, które zawarte są w Regulaminie staży studenckich i absolwenckich):

  • Dana oferta stażu Pracodawcy może zawierać propozycję stażu maksymalnie dla 2 osób.
  • Rekrutacja studentów/absolwentów chcących odbyć wybrany staż trwać będzie 2 tygodnie (kolejność zgłoszeń kandydatów nie ma znaczenia).
  • Po zakończeniu 2-tygodniowego okresu rekrutacji kandydatury na dane oferty staży zostaną zliczone.
  • Zrealizowane zostaną te oferty staży, które cieszyć się będą największym zainteresowaniem wśród aplikujących kandydatów. Oznacza to, że im więcej zostanie zarejestrowanych kandydatur na daną ofertę, tym oferta ta ma większą szansę na realizację – zrealizowane zatem zostaną staże u pracodawców, których oferty wybrało najwięcej kandydatów (przy uwzględnieniu ustalonej i podanej puli staży możliwych do realizacji w danym półroczu).
  • Oferty staży, których nie uda się zrealizować w ramach Projektu, mogą zostać zrealizowane, ale będą to staże bezpłatne lub płatne przez Pracodawcę – nie będą to staże finansowane w ramach Projektu „Kadry dla Gospodarki”. Po zakończeniu danej rekrutacji, Pracodawcy zainteresowani taką współpracą będą proszeni o kontakt (na adres a.domagala @ kdg.ue.poznan.pl). Lista Pracodawców zainteresowanych bezpłatnymi dodatkowymi stażami zostanie opublikowana na stronie Oferty poza Projektem. Do tych Pracodawców kandydaci będą mogli zgłaszać się indywidualnie w celu rekrutacji na staż niefinansowany ze środków Projektu „Kadry dla Gospodarki”.

 

Anna Domagała
Opiekun merytoryczny staży
Projekt „Kadry dla Gospodarki”
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits