Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu
Informacje dotyczące Opiekunów

 

Rozpoczęcie stażu:

 • Opiekun stażysty - po przeprowadzeniu rekrutacji i wyborze stażysty/stażystów, Pracodawca wyznacza opiekuna/opiekunów - przesyłając emailem zeskanowane CV tych osób. Jeżeli Realizator Projektu akceptuje osobę wyznaczoną na opiekuna, opiekun wypełnia i przekazuje tabelkę ze swoimi danymi (Dane Opiekuna - tabelka, potrzebna do podpisania umowy-zlecenia - uwaga: nowy wzór pliku, obowiązuje od dnia: 01.05.2014 r., prosimy podać tylko jeden, właściwy numer identyfikacji podatkowej - PESEL albo NIP).

Uwagi:

 • opiekun realizuje opiekę nad stażystą na podstawie umowy-zlecenia, w której oświadcza, iż wykona zlecenie osobiście  (opiekun musi być w pracy zawsze wtedy, kiedy jest stażysta - np. opiekun nie może pozostawić stażyscie zadań i pójść na urlop - ale może uzgodnić ze stażystą przerwę w stażu - którą koniecznie należy ująć w harmonogramie lub zgłosić jako zmianę do oddanego wcześniej haromonogramu)
 • opiekunem stażysty ze strony Pracodawcy jest osoba zatrudniona przez Pracodawcę (nie może to być osoba studiująca), która posiada odpiednią wiedzę i umiejętności, aby pełnić rolę mentora stażysty
 • opiekun posiadać musi dowolny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych
 • CV opiekuna: powinno podkreślać wiedzę i umiejętności, które opiekun posiada i może przekazać stażyście
 • jeżeli opiekunem jest osoba świadcząca pracę na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na podstawie jakiejkolwiek umowy, należy koniecznie zgłosić to do Opiekuna merytorycznego stazy (dr Anna Domagała) 
 • Harmonogram stażu (uwaga: nowy wzór pliku, obowiązuje od dnia 02.10.2013 r.)- przygotowywany przez opiekuna i stażystę przed lub na samym początku stażu. Podpisany wydruk przekazywany jest niezwłocznie do Opiekuna merytorycznego staży. Późniejsze zmiany w harmonogramie - już tylko poprzez wysłanie emailem zaktualizowanego pliku harmonogramu z informacją, iż nastąpiła zmiana.
  Uwaga: okres stażu musi obejmować pełne 3 miesiące, a więc staż powinien rozpoczynać się i kończyć zgodnie z datami na umowach stażysty i opiekuna. Przerwy w trakcie trwania stażu nie powinny być dłuższe niż 2-3 tygodnie.
 • Jeżeli praca stażysty tego wymaga, Pracodawca we własnym zakresie uzgadnia ze stażystą kwestie:
  • zaświadczenia lekarskiego ze strony lekarza medycyny pracy. Stażyści jako obowiązkowe posiadają tylko zaświadczenie od lekarza rodzinnego o zdolności do odbycia stażu, gdzie przyjmuje się, że warunki odbywania stażu u Pracodawcy nie należą do warunków szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia pracownika w rozumieniu przepisów prawa pracy, za wyjątkiem możliwości korzystania przez stażystę w czasie stażu z komputera;
  • posiadania książeczki sanitarno-epidemiologicznej (jeżeli praca wymaga kontaktu z dziećmi do lat 6 i/lub z żywnością)
    
 • Stażysta na stażu nie może odbywać podróży służbowych samochodem samodzielnie. Podróże służbowe są możliwe, ale tylko pod opieką opiekuna, kierującego pojazdem.

 

 

Zakończenie stażu:

Dokumenty, które składa Pracodawca (Opiekun stażysty) po zakończeniu stażu:

 • Raport końcowy i Opinia o stażyscie

  Opinia o stażyście - na listowniku Firmy, zatytułowana "Opinia o stażyście", podpisana przez przedstawiciela Pracodawcy, z pieczęcią firmy - będzie ona mogła służyć w przyszłości stażyście, jako list referencyjny. Pracodawca wystawia Opinię w 2 egzemplarzach (jeden dla stażysty, drugi do dokumentacji projektowej).

  Raport końcowy - na listowniku Firmy. Raport powinien zawierać sformułowanie:
  "Stażysta ....(tu imię i nazwisko)... w okresie od ... do... odbył staż w ...(tu nazwa Firmy, Dział)....., na który został
  skierowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w ramach Projektu "Kadry dla Gospodarki", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego."

  Raport końcowy zawiera opis przebiegu stażu - najlepiej, aby przygotował go opiekun (opiekun ma w zakresie obowiązków w umowie-zlecenia przygotowanie treści takiego raportu), ale podpisuje przedstawiciel Pracodawcy, z pieczęcią Firmy.
  Treść powinna zawierać zakres tematyczny stażu, jakie zadania wykonywał stażysta. Następnie, jakie umiejętności zdobył stażysta przy wykonywaniu tych zadań, jak się układała współpraca. Jeśli Pracodawca planuje kontynuować współpracę ze stażystą, to też warto o tym napisać. I na koniec ogólnie opinia o pracy stażysty i nim samym -tu można przekopiować treść zawartą w Opinii o stażyście.
 • Rachunek - (Uwaga: Pod linkiem znajduje się nowy wzór rachunku, obowiązujący od 1 stycznia 2014 r. - rachunki wystawiane po 01.01.2014 r. muszą być wystawiane na zamieszczonym tu wzorze) jeden egzemplarz, wypełniany przez opiekuna z datą bieżącą, ale najwcześniej dzień po zakończeniu stażu (data rozpoczęcia i zakończenia jest w Umowie-zlecenia opiekuna). Uwagi:
  • Kwota brutto - podana jest w Umowie-zlecenia.
  • Adres zamieszkania - taki, jaki zgłoszony jest w Urzędzie Skarbowym.
  • Proszę podać także właściwą datę zawarcia umowy, do której wystawiany jest rachunek (Uwaga: data zawarcia umowy zazwyczaj jest inna, niż data rozpoczęcia stażu).
  • Na rachunku koniecznie należy podać imię i nazwisko stażysty, za którego opiekę wystawiany jest rachunek.
  • Rachunek najlepiej wypełnić w Wordzie i gotowy wydrukować i podpisać niebieskim długopisem (proszę nie usuwać żadnej treści ze wzoru, tylko wprowadzić wszystkie wymagane informacje). Proszę także sprawdzić, czy każde logo (w nagłówku i stopce) poprawnie się wydrukowało.
 • Wypełnienie anonimowego kwestionariusza ankietowego - jedna ankieta dotyczy jednego stażysty. Ankieta jest anonimowa, prosimy nie podpisywać jej ani nie podawać nazwiska stażysty, którego dotyczy. Proszę na ankiecie podać tylko nazwę Firmy, w której odbywa się staż.
  Stażysta także wypełnia ankietę - do pobrania na podstronie "Informacje dla stażystów".
 • Oświadczenie o comiesięcznym zaangażowaniu zawodowym (obowiązuje przy umowach podpisywanych po 1 maja 2014 r.) - składane za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym odbywał się staż (uwaga: jeśli staż zaczął się np. 10 lipca i kończy się 9 października, to wymagane są 4 oświadczenia - za każdy miesiąc kalendarzowy). Oświadczenie musi dotyczyć całego miesiąca (od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca - nawet jeśli staż rozpoczął/zakończył się w środku miesiąca), a więc nawet jeśli staż zakończył się w trakcie tego miesiąca, należy w oświadczeniu ująć całe zaangażowanie zawodowe w tym miesiącu. Data podpisania danego oświadczenia: pierwszy dzień roboczy miesiąca następującego po miesiącu, którego oświadczenie dotyczy.
 • Uwaga! Warunkiem wypłaty wynagrodzenia (zarówno opiekuna, jak i stażysty) jest dostarczenie kompletu dokumentów (ze strony i opiekuna i stażysty) - najlepiej zatem przygotować pełen komplet wspólnie ze stażystą i całość (wraz z rachunkami opiekuna i stażysty) dostarczyć do nas (osobiście lub pocztą).

 

Inne dokumenty do pobrania:

 

 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits