Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu
Przebieg stażu

Po dostaniu się na staż - o czym należy pamiętać:

 

Po otrzymaniu informacji (email) o dostaniu się na staż należy jak najszybciej dostarczyć do sekretariatu Katedry Ekonometrii (pok.405C, godziny obsługi sekretariatu - tutaj):

 • Ksero dowodu osobistego,
 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbycia stażu (może wystawić Państwa lekarz rodzinny - uwaga: lekarz może zażądać opłaty za wystawienie zaświadczenia),
 • Zaświadczenie o aktualnym ubezpieczeniu się (stażysta ubezpiecza się we własnym zakresie) od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • wypełniony kwestionariusz ankietowy (anonimowy, do pobrania poniżej).

Teczka stażysty, którą otrzymuje każdy stażysty zawiera:

 • Skierowanie na staż, wydane przez Koordynatora Projektu,
 • Podpisaną Umowę o staż,
 • Regulamin staży studenckich i absolwenckich – do samodzielnego pobrania (poniżej),
 • Dziennik stażowy – do samodzielnego pobrania (poniżej),
 • Listę obecności – do samodzielnego pobrania (poniżej).

Uwaga: Koniecznie zapoznaj się z informacją tutaj.

 

Jestem na stażu:

 

1. Przed rozpoczęsciem stażu należy wypełnić kwestionariusz ankietowy (anonimowy, do pobrania poniżej) i przekazać

do nas wraz z pozostałymi dokumentami (ksero dowodu osob., NNW, zaświadczenie lekarskie).

2. Stażysta na stażu ma ze sobą Umowę o staż – pracodawca ma prawo wglądu w Umowę o staż. Pracodawca może również poprosić stażystę o podpisanie oświadczenia dot. obowiązku zachowania w poufności informacji dotyczących pracodawcy, uzyskanych w związku z wykonywaniem obowiązków w trakcie stażu.

3. Harmonogram stażu:

 • W pierwszym dniu stażu należy uzgodnić z opiekunem harmonogram stażu – dni (dokładne daty i godziny),
  w których odbywać będę staż – harmonogram musi obejmować rozpisane całe 180 godzin stażu w okresie pełnych 3 miesięcy, a więc staż powinien rozpoczynać się i kończyć zgodnie z datami na umowach stażysty i opiekuna. Przerwy w trakcie trwania stażu nie powinny być dłuższe niż 2-3 tygodnie. Wzór harmonogramu do pobrania na podstronie Informacje dotyczące Opiekunów.
 • Harmonogram podpisany przez stażystę i opiekuna należy niezwłocznie przekazać do sekretariatu
  Katedry Ekonometrii
  (pok. 405C, godziny obsługi sekretariatu - tutaj).
 • Informacje o każdej zmianie w harmonogramie należy z wyprzedzeniem przekazywać do nas. W tym celu opiekun wprowadza zmianę do pliku harmonogramu i aktualny już harmonogram przesyła mailem ze swojej skrzynki służbowej na adres: a.domagala @ kdg.ue.poznan.pl.
  UWAGA: każdy staż musi odbywać się zgodnie z ustalonym harmonogramem, a prowadzony dziennik stażowy oraz lista obecności muszą być zbieżne z ostatnią (aktualną) wersją harmonogramu przekazaną do nas.

4. Od pierwszego dnia stażu stażysta prowadzi dziennik stażowy i listę obecności.

5. Pracodawca ma obowiązek poinstruowania stażysty o zasadach BHP i P.Poż. na początku stażu – krótkie
zaświadczenie o instruktażu należy dostarczyć do sekretariatu Katedry Ekonometrii (pok. 405C)
w ciągu 5 dni roboczych od odbycia instruktażu.

6. Po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego, w którym odbywa się staż stażysta składa Oświadczenie o miesięcznym zaangażowaniu zawodowym w tym miesiącu (plik do pobrania poniżej). Uwaga: Oświadczenie musi dotyczyć całego miesiąca (nawet jeśli staż rozpoczął/zakończył się w środku miesiąca). Data podpisania oświadczenia to pierwszy dzień roboczy miesiąca następnego po miesiącu, którego oświadczenie dotyczy.

7. Stażysta na stażu nie może odbywać podróży służbowych samochodem samodzielnie. Podróże służbowe są możliwe, ale tylko pod opieką opiekuna, kierującego pojazdem.

8. UWAGA: Pod koniec stażu stażysta zgłasza się do nas informując, iż kończy staż. Warto również przypomnieć swojemu
opiekunowi o dokumentach, które po zakończeniu stażu składa Pracodawca - te informacje znajdują się na podstronie
Informacje dotyczące Opiekunów. To wszystko pozwoli sprawniej zakończyć wszelkie formalnosci (szczególnie, iż wypłata wynagrodzenia możliwa jest dopiero wtedy, gdy dokumenty złoży i stażysta i opiekun).

 

 

Zakończyłem staż:

 • Po zakończeniu stażu, stażysta dostarcza do Realizatora Projektu (sekretariat Katedry Ekonometrii, pok. 405C, godziny obsługi sekretariatu - tutaj) prowadzony przez siebie w czasie stażu Dziennik stażowy oraz Listę obecności. Oba dokumenty muszą zawierać także podpisy opiekuna;
 • Po zakończeniu stażu stażysta wypełnia po raz drugi kwestionariusz ankietowy nr 1 oraz Kwestionariusz nr 2 (do pobrania poniżej) i składa je wraz z pozostałymi dokumentami;
 • Pracodawca ma obowiązek sporządzenia Raportu końcowego z przebiegu stażu, a także wystawienia Opinii o stażyście (2 egzemplarze - 1 egzemplarz opinii jest dla stażysty) i wypełnienia ankiety. Dokumenty te trafiają do nas. Wszelkie informacje o tym, jak je przygotować znajdują się na dole strony Informacje dotyczące Opiekunów.
 • Jeżeli wszystkie wymagane dokumenty zostały zebrane, stażysta podpisuje i przekazuje rachunek (do pobrania poniżej), będący podstawą wypłaty wynagrodzenia. Opiekun także wystawia rachunek - warto przypomnieć o tym swojemu opiekunowi.
 • Uwaga! Warunkiem wypłaty wynagrodzenia (zarówno opiekuna, jak i stażysty) jest dostarczenie kompletu dokumentów (ze strony i opiekuna i stażysty) - najlepiej zatem przygotować pełen komplet wspólnie z opiekunem i całość (wraz z rachunkami opiekuna i stażysty) dostarczyć do nas (osobiście lub pocztą).
 • Będziemy wdzięczni, jeśli prześlecie do nas swoją krótką opinię o stażu, którą moglibyśmy zamieścić na stronie, by zachęcić przyszłych kandydatów.

 

 

Pliki do pobrania:

 • Regulamin staży studenckich i absolwenckich - z dnia 10 października 2014 r. 
 • Dziennik stażowy - do wydruku (dwustronnie)
 • Lista obecności - do wydruku (dwustronnie, po złożeniu powstaje książeczka)
 • Najczęściej zadawane pytania - FAQ
 • Rachunek - (Uwaga: Pod linkiem znajduje się nowy wzór rachunku, obowiązujący od 1 stycznia 2014 r. - rachunki wystawiane po 01.01.2014 r. muszą być wystawiane na zamieszczonym tu wzorze) wypełniany z datą bieżącą, ale najwcześniej dzień po zakończeniu stażu (data zakończenia jest w Umowie o staż). Kwota brutto z Umowy o staż. Uwaga: adres zamieszkania - taki, który zgłoszony został do Urzędu Skarbowego. Rachunek najlepiej wypełnić w Wordzie i gotowy wydrukować i podpisać niebieskim długopisem (proszę nie usuwać żadnej treści ze wzoru, tylko wprowadzić wszystkie wymagane informacje). Proszę także sprawdzić, czy każde logo (w nagłówku i stopce) poprawnie się wydrukowało.
 • Kwestionariusz ankieta nr 1- do wypełnienia dwa razy (przed stażem i po stażu)
 • Kwestionariusz nr 2 - do wypełnienia jeden raz (po zakończeniu stażu)
 • Oświadczenie o miesięcznym zaangażowaniu zawodowym (obowiązuje przy umowach podpisywanych po 1 maja 2014 r.) - składane za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym odbywał się staż (uwaga: jeśli staż zaczął się np. 10 lipca i kończy się 9 października, to wymagane są 4 oświadczenia - za każdy miesiąc kalendarzowy). Oświadczenie musi dotyczyć całego miesiąca (od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca - nawet jeśli staż rozpoczął/zakończył się w środku miesiąca), a więc nawet jeśli staż zakończył się w trakcie tego miesiąca, należy w oświadczeniu ująć całe zaangażowanie zawodowe w tym miesiącu. Data podpisania danego oświadczenia: pierwszy dzień roboczy miesiąca następującego po miesiącu, którego oświadczenie dotyczy.

 

 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits