Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu
Aktualności
  • Uwaga: w dniach 5-7 sierpnia 2015 r. biuro obsługi stażystów będzie nieczynne.
  • Uwaga: Od 2 września 2014 r. stażyści będą przyjmowani w pokoju 405C, w związku z rozpoczęciem funkcjonowania Sekretariatu międzykatedralnego Katedr Ekonometrii, Ekonomii Matematycznej, Matematyki Stosowanej oraz Statystyki. Dni i godziny obsługi stażystów - tutaj.

 

 

Ważna informacja dla osób, które odbywają bądź odbyły staż w ramach KdG
 

Poznań, 17.12.2012 r.

Szanowni Państwo,

 

w trosce o dobro uczestników staży realizowanych w ramach Projektu Kadry dla Gospodarki  powierzamy Państwa uwadze wymieniony niżej obowiązek  pracujących rodziców Stażysty, związany z kwestią ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, w celu sprawdzenia przez zainteresowanych czy obowiązki te zostały przez rodziców dopełnione.  

Uprzejmie przypominamy, że podjęcie stażu powoduje obowiązek opłacania składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Składki potrącane są z wynagrodzenia Stażysty, a płatnikiem składek jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jako „Realizator Projektu”.

Na tej podstawie Stażysta z tytułu stażu nabywa tytuł do samodzielnego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego i jest rejestrowany w ZUS oraz NFZ jako ubezpieczony. Natomiast z dniem zakończenia stażu Stażysta zostaje wyrejestrowany w ZUS oraz NFZ, tracąc tym samym status ubezpieczonego.

Jeżeli stażysta przed podjęciem stażu korzystał z ubezpieczenia jako członek rodziny pracującego rodzica to rodzic ten miał obowiązek zgłosić swemu pracodawcy (płatnikowi składek) fakt ubezpieczenia dziecka (Stażysty) z samodzielnego tytułu (odbywanego stażu) i w ten sposób wyrejestrować dziecko z konta ubezpieczeniowego rodzica.

Ponieważ z dniem zakończenia stażu Stażysta traci status ubezpieczonego stażysty to pracujący rodzic takiej osoby (uczącej się, niepracującej, nie mającej ukończonych 26. lat życia) powinien ponownie zgłosić w ZUS za pośrednictwem swojego pracodawcy (płatnika składek) dziecko do ubezpieczenia jako uprawnionego członka rodziny.

W ten sposób student po zakończonym stażu (niepracujący, nie mający ukończonych 26. lat życia) zostanie ponownie zarejestrowany w ZUS, a tym samym w NFZ, jako osoba uprawniona do korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.

Niedopełnienie w/w obowiązków, ciążących na pracującym rodzicu Stażysty pozbawić może Stażystę prawa do świadczeń zdrowotnych. Po zakończonym stażu Stażysta widnieje bowiem w bazie NFZ jako osoba bez uprawnień do świadczeń zdrowotnych. 

Tak więc jeżeli rodzic w związku ze stażem nie dokonał wyrejestrowania i potem ponownego zgłoszenia dziecka powinien Stażystę wyrejestrować, a następnie zgłosić ponownie do ubezpieczenia jako członka rodziny ubezpieczeonego. Wtedy dziecko widnieć będzie w bazach ZUS i NFZ jako posiadające ponownie prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego rodzica.

Przedstawiony problem jest istotny i wymaga szczególnego zainteresowania między innymi ze względu na uruchamiany w Polsce od 1 stycznia 2013r. system elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), zawierający informacje o tym, kto ma prawo do ubezpieczenia, a kto nie ma takiego prawa.

 

Projekt „Kadry dla Gospodarki”

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

  • W związku ze zmianą stawki rentowej wynikającej z Ustawy z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zmianie ulega stawka brutto wynagrodzenia za staż w ramach projektu Kadry dla Gospodarki. Wynosi ona obecnie 20,89zł brutto za godzinę stażu.

 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits