Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu
Najczęściej zadawane pytania - FAQ

1. Dowiedziałem/am się o stażach z Projektu „Kadry dla Gospodarki”. Od czego zacząć?

2. Jak długo trwa staż odbywany w ramach Projektu „Kadry dla Gospodarki”?

3. Jaka jest wysokość wynagrodzenia za pracę na stażu?

4. Czy będąc na stażu jestem zwolniona/y z zajęć dydaktycznych na UEP?

5. Do ilu firm jednocześnie można składać wnioski aplikacyjne?

6. Co to jest lista rezerwowa i jak funkcjonuje? Co to jest rekrutacja otwarta?

7. Jak długo trwa procedura rekrutacyjna?

8. Jakie informacje powinna zawierać opinia promotora?

9. Do kogo adresować list motywacyjny i co powinien zawierać?

10. Jak powinien wyglądać komplet dokumentów aplikacyjnych?

11. Kto może ubiegać się o staż w ramach Projektu „Kadry dla Gospodarki”?

12. Czy osoby pracujące na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło lub prowadzące działalność gospodarczą mogą wziąć udział w rekrutacji?

13. Nie dostałe/am się na staż w poprzedniej rekrutacji. Chciał(a)bym aplikować ponownie, czy mogę? Jeśli tak, to które
     dokumenty musze złożyć ponownie, a których już nie?

14. Dostałam/em się na staż. O czym muszę pamiętać oraz jakie dokumenty otrzymam?

15. W jaki sposób drukować i wypełniać „Dziennik stażu” oraz listę obecności?

16. Jestem na stażu – o czym należy pamiętać?

17. Zakończyłem staż – o czym muszę pamiętać?

--------------------------------------------------------------------------

1. Dowiedziałem/am się o stażach z Projektu „Kadry dla Gospodarki”. Od czego zacząć?

Proszę zacząć od przeczytania Regulaminu staży studenckich i absolwenckich. Są tam zawarte zasady odbywania staży, a także wymogi formalne stawiane kandydatom (a więc m.in. informacje o tym, kto może ubiegać się o staż, jakie dokumenty należy złożyć, etc.).

Następnie udaję się do Biura Karier Projektu (Altum, XIV piętro) w celu skorzystania ze "Wsparcia studentów i absolwentów w procesie poszukiwania pracy" (2 pkt. KdG do zdobycia), które polega na konsultacji CV i listu motywacyjnego (należy umówić się na takie spotkanie -zajrzyj tutaj). Tam składam także dokumenty startowe (deklaracja uczestnictwa w Projekcie, Kwestionariusz osobowy oraz zgody na przetwarzanie danych). Warto na konsultacje zabrać ze sobą druk Zestawienie punktów zdobytych w innych zadaniach Projektu, na którym zostaną poświadczone zdobyte punkty

Uwaga: Konsultacja CV i listu motywacyjnego jest obowiązkowa (jeżeli ktoś odbył ją wcześniej i ma potwierdzenie w tabelce na punkty-nie musi przechodzić jej ponownie).

Po przeczytaniu Regulaminu, jeżeli spełniam wymogi formalne – szukam aktualnych ofert staży. Jeżeli rekrutacja jest otwarta, przygotowuję dokumenty aplikacyjne (lista dokumentów znajduje się na końcu Regulaminu – w załączniku nr 1, patrz też pkt. 10 w FAQ) i składam dokumenty aplikacyjne na staż w miejscu wskazanym na podstronie Rekrutacja - tutaj.

 

2. Jak długo trwa staż odbywany w ramach Projektu „Kadry dla Gospodarki”?

Staż w ramach Projektu KdG obejmuje 180 godzin pracy i trwa przynajmniej 3 miesiące (średnio 15 godzin pracy tygodniowo, co pozwala pogodzić staż z zajęciami dydaktycznymi na Uczelni).

 

3. Jaka jest wysokość wynagrodzenia za pracę na stażu?

Staż jest płatny, stawka za 1 godzinę stażu to 20,89(4) zł brutto.

 

4. Czy będąc na stażu jestem zwolniona/y z zajęć dydaktycznych na UEP?

Nie, staż nie może kolidować z pozostałymi obowiązkami studenta, a więc stażysta nie jest zwolniony z zajęć. Jednakże wymiar godzinowy stażu (15 godzin pracy tygodniowo), pozwala tak ułożyć harmonogram stażu z pracodawcą, aby można było zarówno odbywać staż, jak i w pełni wywiązywać się z innych obowiązków studenta – w tym uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych.

 

5. Do ilu firm jednocześnie można składać wnioski aplikacyjne?

Przygotowując dokumenty do złożenia należy wybrać jedną ofertę (spośród wszystkich na stronie) - wniosek aplikacyjny (który można złozyć tylko jeden) pozwala na kandydowanie do jednej firmy.

Jeżeli kandydat nie dostanie się na staż, może oczywiście wziąć udział w kolejnej rekrutacji - ponownie wybierając tylko jedną ofertę spośród aktualnych w tej rekrutacji.

 

6. Co to jest lista rezerwowa i jak funkcjonuje? Co to jest rekrutacja otwarta?

Osoby, które nie dostaną się na wybrany staż, znajdą się na liście rezerwowej. Jeżeli pozostaną miejsca wolne u innych pracodawców, osoby z listy rezerwowej mogą składać swoje wnioski w pierwszej kolejności (tzw. rekrutacja z listy rezerwowej) i aplikować na wybrany staż spośród tych jeszcze wolnych. Jeżeli na liście rezerwowej będzie zbyt mało kandydatów lub będą to osoby niespełniające wymagań pracodawcy (podanych w ofercie stażu), wtedy rekrutacja zostaje rozszerzona o wszystkie osoby zainteresowany i ponownie staje się rekrutacją otwartą (a więc taką, w której aplikować może każdy, kto spełnia warunki stawiane kandydatom na staże (patrz: pkt. 11 oraz 12).

 

7. Jak wygląda i jak długo trwa procedura rekrutacyjna?

To zależy od pracodawców – ze strony Realizatora Projektu (UEP), 10 wniosków na daną ofertę u danego pracodawcy (o najwyższej liczbie punktów za udział w innych zadaniach Projektu), które spełniają wymogi formalne – sprawdzamy, czy złożone zostały wszystkie wymagane dokumenty, czy dana osoba spełnia warunki stawiane kandydatom na staże (patrz pkt. 11 oraz 12) – zostają przekazane do pracodawcy, który tę ofertę złożył. Dalszą rekrutację przeprowadza już pracodawca. Może on od razu wybrać stażystę spośród otrzymanych 10 kandydatur, a może przeprowadzić własną rekrutację wśród tych 10 kandydatów.

Jak tylko pracodawca przekaże nam informację o wyborze – natychmiast informujemy o tym Państwa – za pośrednictwem poczty elektronicznej. Email z informacją otrzymują wszyscy kandydaci – zarówno osoby, które dostały się na staż, jak i osoby, które się nie dostały.

 

8. Jakie informacje powinna zawierać opinia promotora?

Opinia promotora jest opcjonalna (można, ale nie trzeba jej składać). W przypadku dołączenia jej do dokumentów aplikacyjnych, powinna zawierać zarówno informacje o przygotowywanej pracy dyplomowej, jak i krótką charakterystykę cech osobowych kandydata. Opinia promotora pełni rolę listu referencyjnego. Opinia promotora powinna być opatrzona pieczątką promotora lub katedry. Ponadto, ponad podpisem ręcznym promotora, powinno znajdować się imię i nazwisko promotora drukiem.

Uwaga:
Studenci 1 roku studiów II stopnia mogą jeszcze nie znać swoich promotorów. Można wtedy złożyć opinię promotora pracy licencjackiej. Można także nie składać opinii promotora - nie jest ona obowiązkowa.

 

9. Do kogo adresować list motywacyjny i co powinien zawierać?

List motywacyjny powinien zostać zaadresowany do konkretnej firmy oraz do konkretnego działu, do którego aplikujemy. Informacje te muszą się pokrywać z wyborem oferty stażu, dokonanym (i wpisanym) we wniosku aplikacyjnym.

W treści listu koniecznie należy ująć zarówno miejsce odbywania stażu, jak i preferowany termin (jeżeli oferta pracodawcy nie narzuca konkretnego terminu).

Uwaga:

W liście motywacyjnym (także w CV) proszę koniecznie podać swoje dane kontaktowe: adres email oraz nr telefonu. Pracodawcy kontaktują się z kandydatami sami, należy więc być przygotowanym na telefon/email z firmy, do której złożyło się wniosek aplikacyjny.

 

10. Jak powinien wyglądać komplet dokumentów aplikacyjnych?

Komplet dokumentów prosimy składać w przejrzystych koszulkach (nie w teczkach, nie „luzem”). Koszulka taka powinna zawierać:

 • Wniosek aplikacyjny oraz tzw. dokumenty startowe (w tym Deklaracja uczestnictwa w Projekcie, Kwestionariusz osobowy, Zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku), o ile nie zostały złożone wcześniej w związku z realizacją innych zadań Projektu (np. za konsultacje CV i listu motywacyjnego, wspomniane w pyt.1). Wtedy należy o tym poinformować poprzez wypełnienie oświadczenia o wcześniejszym złożeniu tych dokumentów;
 • Oświadczenie o miesięcznym zaangażowaniu zawodowym (więcej informacji tutaj)
 • Potwierdzenie w tabelce na punkty o odbyciu konsultacji CV i listu motywacyjnego, organizowanych przez Biuro Projektu;
 • CV oraz krótki list motywacyjny, który może obejmować także tematykę planowanej lub obronionej pracy dyplomowej; 
 • Opinię promotora na temat przygotowywanej pracy dyplomowej (w przypadku, gdy Kandydat jest studentem) - opinia nie jest obowiązkowa, pełni rolę listu polecającego (uwaga: nie należy składać innych referencji, niż opinia promotora - nie będą przyjmowane);
 • Zaświadczenie z Dziekanatu o statusie studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu lub o ukończeniu studiów nie wcześniej niż 6 miesięcy od przewidywanej daty podpisania umowy o staż (w przypadku absolwenta zamiast zaświadczenia z Dziekanatu można dostarczyć kopię dyplomu).
 • Zestawienie punktów uzyskanych w innych zadaniach Projektu - tabelę wypełnia kandydat, ale uzyskane punkty potwierdzają podpisem osoby, które te punkty przydzieliły – opiekunowie poszczególnych zadań, w których uzyskano punkty. Uwaga: zamiast podpisu jako potwierdzenie służą certyfikaty (warsztaty) lub karteczki (za udział w wykładzie otwartym) - należy je zabrać ze sobą do wglądu w dniu składania aplikacji na staż;

Uwaga: równocześnie CV, list motywacyjny i opinię promotora należy złożyć także w wersji elektronicznej, przesyłając na adres p. Ewy Młynarczyk (ewa.mlynarczyk@kdg.ue.poznan.pl). W emailu (i liście motywacyjnym) należy podać dział firmy (jeśli pracodawca oferuje kilka ofert stażu, należy powołać się na konkretnę ofertę) i nazwisko kandydata. Prosimy, aby podpisywać się w emailu (pole "Od" często zawiera enigmatyczny adres emailowy, który utrudnia zidentyfikowanie kandydata). Emaile nadesłane po zakończeniu rekrutacji nie będą przyjmowane, a więc kandydatura nie zostanie przyjęta.

 

11. Kto może ubiegać się o staż w ramach Projektu „Kadry dla Gospodarki”?

Na staż w ramach KdG aplikować może osoba nieaktywna zawodowo (a więc nie może mieć podpisanej żadnej umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy o dzieło, nie prowadząca działalności gospodarczej itp.) oraz niezarejestrowana jako osoba bezrobotna (wyjątek stanowią absolwenci do 6 miesięcy od obrony zarejestrowani jako bezrobotni -pod warunkiem wyrejestrowania się przed rozpoczęciem stażu), która spełnia jeden z warunków:

a) student/ka trzeciego roku studiów stacjonarnych I stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

b) student/ka pierwszego lub drugiego roku studiów stacjonarnych II stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

c) absolwent/ka studiów stacjonarnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,  który ukończył studia nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed przewidywaną datą podpisania umowy o staż – oznacza to, iż aplikować mogą „świeżo upieczeni” absolwenci UEP (należy liczyć 6 miesięcy od daty obrony do daty rozpoczęcia stażu - proszę wziąć pod uwagę także okres rekrutacji, po zakończeniu której może dopiero rozpocząć się staż) .

 

12. Czy osoby pracujące na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło lub prowadzące działalność gospodarczą mogą wziąć udział w rekrutacji?

Nie, w rekrutacji mogą wziąć udział wyłącznie osoby nieaktywne zawodowo. Osoba nieaktywna zawodowo to osoba pozostająca bez zatrudnienia (osoba w wieku 15-64 lata niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni.

 

13. Nie dostałe/am się na staż w poprzedniej rekrutacji. Chciał(a)bym aplikować ponownie, czy mogę? Jeśli tak, to które dokumenty musze złożyć ponownie, a których już nie?

Tak, można – i warto – ponownie aplikować. Staż w ramach Projektu Kadry dla Gospodarki można odbyć jeden raz, ale aplikować można wiele razy. Warto śledzić stronę internetową Projektu, a także zapisać się do newslettera KdG i „polubić” profil KdG na Facebooku – wszędzie tam będą zamieszczane informacje o kolejnym naborze na staże.

Dokumenty, których nie trzeba składać ponownie:

 • dokumenty startowe (a więc Deklaracja uczestnictwa w Projekcie, Kwestionariusz osobowy, Zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku),
 • CV, jeżeli nic się nie zmieniło (ale składając aplikację na staż trzeba zgłosić wtedy, że CV ma zostać wydobyte z archiwum)
 • Zaświadczenie o statusie absolwenta – jeżeli zostało złożone wcześniej, a kandydat nadal może aplikować o staż – patrz pkt. 11 c).

            Dokumenty, które trzeba złożyć ponownie:

 • Zaświadczenie z Dziekanatu o statusie studenta – musi być aktualne,
 • List motywacyjny – aktualny, gdyż adresowany jest zawsze dokładnie do firmy i działu, gdzie aplikujemy,
 • Oświadczenie o wcześniejszym wypełnieniu dokumentów startowych,
 • Opinia promotora pracy dyplomowej – powinna być aktualna (dobrze, aby opinia nie była starsza, niż rok); warto jednak pamiętać, iż opinia promotora nie jest dokumentem obowiązkowym (patrz: Załącznik nr 1 Regulaminu oraz punkty 8 i 10 w FAQ)
 • Aktualne zestawienie punktów, zdobytych w innych zadaniach Projektu.
   

14. Dostałam/em się na staż. O czym muszę pamiętać oraz jakie dokumenty otrzymam?

Po otrzymaniu informacji (email) o dostaniu się na staż należy jak najszybciej dostarczyć do sekretariatu Katedry Ekonometrii (pok. 405C, godziny pracy sekretariatu - tutaj):

 • Ksero dowodu osobistego,
 • Zaświadczenie lekarskie (może wystawić lekarz rodzinny stażysty - uwaga: lekarz może zażądać opłaty za takie zaświadczenie) o zdolności do odbycia stażu,
 • Zaświadczenie o aktualnym ubezpieczeniu się (stażysta ubezpiecza się we własnym zakresie) od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • Wypełniony kwestionariusz ankietowy - do pobrania z podstrony "Informacje dla stażystów".

Teczka stażysty, którą otrzymuje każdy stażysty zawiera:

 • Skierowanie na staż, wydane przez Koordynatora Projektu,
 • Podpisaną Umowę o staż,
 • Regulamin staży studenckich i absolwenckich,
 • Dziennik stażowy – do samodzielnego pobrania ze strony,
 • Listę obecności – do samodzielnego pobrania ze strony.
   

15. W jaki sposób drukować i wypełniać „Dziennik stażu” oraz listę obecności?

Dziennik stażu i listę obecności należy pobrać ze strony i wydrukować dwustronnie. Dziennik stażu należy złożyć na pół – tak, aby tworzył „książeczkę”, w której: str.1 to strona tytułowa, str.2: „Nazwa i adres miejsca odbywania stażu:”, str.3: „Dane Opiekuna Stażysty z ramienia Pracodawcy:”, następne strony z miejscem na opis kolejnych dni stażu, ostatnia strona – z instrukcją wypełniania i adresem Biura Projektu (po dwustronnym wydrukowaniu dziennika i złożeniu go na pół, powyższa kolejność stron powinna się zgadzać).

 

16. Jestem na stażu – o czym należy pamiętać?

a) W pierwszy dzień stażu należy zabrać ze sobą teczkę stażysty – pracodawca ma prawo wglądu w Umowę
    o staż
;

b) Harmonogram stażu:

 • W pierwszym dniu stażu uzgodnić z opiekunem harmonogram stażu – dni (dokładne daty i godziny), w których odbywać będę staż – harmonogram musi obejmować rozpisane całe 180 godzin stażu w okresie pełnych 3 miesięcy (co do dnia);
 • Harmonogram podpisany przez stażystę i opiekuna należy niezwłocznie przekazać do sekretariatu Katedry Ekonometrii (pok. 405C, godziny pracy sekretariatu - tutaj).
 • Informacje o każdej zmianie w harmonogramie należy z wyprzedzeniem przekazywać do sekretariatu Katedry Ekonometrii (pok. 405C). Najlepiej, aby opiekun wprowadził zmianę do pliku harmonogramu i aktualny już harmonogram przesłał mailem.
  UWAGA: każdy staż musi odbywać się zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

          c) Od pierwszego dnia stażu stażysta prowadzi dziennik stażowy i listę obecności;

d) Pracodawca ma obowiązek poinstruowania stażysty o zasadach BHP i P.Poż. na początku stażu – krótkie
    zaświadczenie o instruktażu stażysta dostarcza do sekretariatu Katedry Ekonometrii (pok. 405C) w ciągu
    5 dni roboczych od odbycia instruktażu u pracodawcy;

e) Po każdym zakończonym miesiącu kalendarzowym stażysta składa oświadczenie o miesięcznym zaangażowaniu zawodowym - szczegóły i plik do pobrania na stronie Informacje dla stażystów.

f) UWAGA: Pod koniec stażu stażysta zgłasza się do nas informując, że kończy staż.

 

17. Zakończyłem staż – o czym muszę pamiętać?

 • Po zakończeniu stażu, stażysta dostarcza do Realizatora Projektu (sekretariat Katedry Ekonometrii, pok. 405C, godziny pracy sekretariatu - tutaj) prowadzony przez siebie w czasie stażu Dziennik stażowy oraz Listę obecności. Oba dokumenty muszą zawierać także podpisy opiekuna;
 • Po zakończeniu stażu stażyści wypełniają pobrany ze strony Informacje dla stażystów kwestionariusz ankietowy (anonimowy) i składają go wraz z pozostałymi dokumentami;
 • Pracodawca ma obowiązek sporządzenia raportu końcowego z przebiegu stażu, a także wystawienia opinii o stażyście. Dokumenty te trafiają do nas. Oryginał opinii docelowo jest dla stażysty, ale przekazujemy ją stażyście my - gdyż Opinia najpierw musi trafić do nas;
 • Jeżeli wszystkie wymagane dokumenty zostały złożone, stażysta pobiera ze strony, wypełnia, podpisuje i rachunek, będący podstawą wypłaty wynagrodzenia. Szczegóły oraz wzór rachunku - tutaj.
 • Będziemy wdzięczni, jeśli prześlecie do nas swoją krótką opinię o stażu, którą moglibyśmy zamieścić na stronie, by zachęcić przyszłych kandydatów.
   

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits