Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Zasady uczestnictwa w projekcie

 1. Projekt kierowany jest do wszystkich studentów studiów dziennych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu posiadających obywatelstwo polskie
 2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie odpowiednich dokumentów:
  • Deklaracji uczestnictwa w projekcie
  • Kwestionariusza osobowego uczestnika projektu „Kadry dla Gospodarki”
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkowym charakterem zajęć z matematyki i fizyki w przypadku studentów studiów dziennych pierwszego stopnia począwszy od roku akademickiego 2010/2011
 3. Dokumenty związane z uczestnictwem w Projekcie można otrzymać w biurze projektu, pobrać ze strony Internetowej otrzymać podczas zajęć. Każdy ze studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia dokumenty otrzymuje przy odbiorze legitymacji studenckiej:
 4. Student uczestniczący w Projekcie winien zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa odpowiednim dla danego działania np. zajęciach wprowadzających z matematyki oraz fizyki, stażach studenckich i absolwenckich.
 5. Podczas każdych zajęć/wykładów/warsztatów student podpisuje:
  • listę obecności
  • potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych (o ile dotyczy danego działania),
  • dla każdego cyklu szkoleniowego student wypełniania ankietę ewaluacyjną
 6. Student biorący udział w Projekcie podpisuje zobowiązanie do udzielenia informacji na temat rezultatów uczestnictwa po zakończeniu udziału w Projekcie

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits