Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Programem zajęć z przedmiotu Matematyka - wstęp zostaną objęci wszyscy studenci rozpoczynający naukę na pierwszym roku studiów dziennych pierwszego stopnia (za wyjątkiem studentów kierunku Polityka społeczna). W ramach zajęć zostaną zrealizowane wykłady oraz ćwiczenia ugruntowujące wiedzę z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej w zakresie zgodnym z wymaganiami każdego kierunku studiów.

Wymiar godzinowy zajęć to 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń z Matematyki - wstęp dla studentów wszystkich wydziałów za wyjątkiem Wydziału Gospodarki Międzynarodowej (WGM),studenci WGM (ok. 300 osób rocznie) zostaną objęci zajęciami wyrównawczymi w wymiarze 30 h ćwiczeń.

Ćwiczenia realizowane są w grupach maksymalnie 30 osobowych dzięki czemu zapewniono lepszą skuteczność przekazu dydaktycznego.

Dla każdego wydziału zostały opracowane i umieszczone na platformie moodle elektroniczne materiały dydaktyczne.

Platforma Moodle

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits