Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Matematyka i fizyka

My wiemy, że Matematyka i dobre doświadczenia z Fizyką się liczą!

Informacje:
Matematyka:
prof. dr hab. M. Matłoka
     e-mail: marian.matloka@ue.poznan.pl
     Budynek C, p. 424
 

mgr Mariola Dettlaff
     e-mail: mariola.dettlaff@ue.poznan.pl
     Budynek C, p. 421

 

Fizyka:
dr Alfred Błaszczyk
     e-mail: alfred.blaszczyk@ue.poznan.pl
     Budynek A, p. 030-035
 

Programem zajęć z przedmiotu Matematyka - wstęp zostaną objęci wszyscy studenci rozpoczynający naukę na pierwszym roku studiów dziennych pierwszego stopnia (za wyjątkiem studentów kierunku Polityka społeczna). W ramach zajęć zostaną zrealizowane wykłady oraz ćwiczenia ugruntowujące wiedzę z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej w zakresie zgodnym z wymaganiami każdego kierunku studiów. Wymiar godzinowy zajęć to 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń z Matematyki - wstęp dla studentów wszystkich wydziałów za wyjątkiem Wydziału Gospodarki Międzynarodowej (WGM),studenci WGM (ok. 300 osób rocznie) zostaną objęci zajęciami wyrównawczymi w wymiarze 30 h ćwiczeń. Ćwiczenia realizowane są w grupach maksymalnie 30 osobowych dzięki czemu zapewniono lepszą skuteczność przekazu dydaktycznego. Dla każdego wydziału zostały opracowane i umieszczone na platformie moodle elektroniczne materiały dydaktyczne.

Dodatkowo studenci Wydziału Towaroznawstwa (WT) ok. 240 osób rocznie będą uczestniczyć w zajęciach z fizyki w wymiarze 15 h wykładów i 30 h ćwiczeń. Ćwiczenia będą realizowane w grupach maksymalnie 30 osobowych dzięki czemu zapewniona zostanie skuteczność przekazu dydaktycznego. Dla każdego wydziału zostaną opracowane i umieszczone na platformie moodle elektroniczne materiały dydaktyczne. 20 wykładów obejmujących najistotniejsze zagadnienia zostanie zarejestrowanych i opublikowanych na stronie internetowej projektu.

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA w zajęciach z matematyki i fizyki w ramach projektu „Kadry dla Gospodarki”

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits