Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu
II stopień

Kierunek: Gospodarka Turystyczna- studia stacjonarne II stopnia
Zobacz folder specjalności

 

Plany studiów*:
http://www.ue.poznan.pl/att/DZIEK_GM/katalogi_2012/GT/studia_drugiego_stopnia.doc
 
Sylabusy*:
http://ue.poznan.pl/att/DZIEK_GM/katalogi_2012/GT/GT_II_stopien.doc


*Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013

 

 

Podręcznik "Turystyka w rozwoju lokalnym"
Red. Ewa Łaźniewska 


 

Specjalność:

 

MIĘDZYNARODOWY BIZNES TURYSTYCZNY

 

OPIS SPECJALNOŚCI

 

Ruch turystyczny ma wymiar światowy. Przewiduje się, że w nadchodzących latach udział  podróży międzykontynentalnych będzie systematycznie wzrastać. Powoduje to intensyfikację przepływów towarów usług a przede wszystkim ludzi, rośnie znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich, pogłębiają się i dynamicznie rozwijają procesy integracyjne. Powstają globalne korporacje hotelowe, transportowe, tour operatorskie, gastronomiczne o licznych powiązaniach wzajemnych. Biznes turystyczny staje się najpotężniejszym sektorem gospodarki światowej wykorzystującym najnowsze zdobycze techniki i metody ekonomii międzynarodowej.

Specjalność międzynarodowy biznes turystycznyma na celu wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprostania wyzwaniom międzynarodowego biznesu turystycznego.

 

Wiedza i umiejętności

 

Światowy wymiar ruchu turystycznego oraz interdyscyplinarny charakter turystyki powodują, iż szczegółowa wiedza z zakresu mechanizmów funkcjonowania tej dziedziny gospodarowania musi przenikać się z kompetencjami i umiejętnościami z zakresu stosunków międzynarodowych, ekonomii, zarządzania, marketingu, finansów i rachunkowości, prawa. Niezwykle ważne są ścisłe kontakty z korporacjami międzynarodowymi i wyjście naprzeciw ich oczekiwaniom. Stąd też konieczność pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu zachowań strategicznych przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, logistyki międzynarodowej czy też uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym.

Absolwenci specjalności, znający dwa języki obce i posiadający bogatą wiedzę z zakresu funkcjonowania międzynarodowego rynku turystycznego, posiadają predyspozycje zarówno do pracy w międzynarodowych korporacjach turystycznych, organizacjach i instytucjach, działających w skali całego świata, jak również, dzięki uzyskanej wiedzy z zakresu badania i analizy międzynarodowego rynku usług turystycznych, w różnego rodzaju instytutach badawczych o wymiarze międzynarodowym.

Studenci mają możliwość uzyskania wiedzy przede wszystkich z zakresu:

  • analizowania gospodarczych i społecznych procesów, wpływających na działalność przedsiębiorstw turystycznych w skali międzynarodowej,
  • analizowania uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw na zróżnicowanych rynkach zagranicznych,
  • oceny efektywności wykorzystania zróżnicowanych strategii działania przedsiębiorstwa globalnego,
  • oceny efektywności wykorzystania zasobów w działalności gospodarczej na rynku turystycznym w skali międzynarodowej.

 

W ramach studiów studenci uczestniczą w wykładach cenionych specjalistów i ekspertów zagranicznych, wykorzystują programy rezerwacyjne stosowane w turystyce na całym świecie, mają możliwość uczestnictwa w kursie pilotów wycieczek zagranicznych oraz krajowych i zagranicznych zajęciach terenowych.

 

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

 

Założeniem specjalności międzynarodowy biznes turystyczny jest kompleksowe przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy zawodowej w szeroko pojętym sektorze usług turystycznych na stanowiskach operacyjnych i kierowniczych, przede wszystkim w przedsiębiorstwach o zasięgu międzynarodowym czy globalnym.

Program studiów, sporządzony zgodnie ze współczesnymi standardami w dziedzinie kształcenia turystycznego, jest ukierunkowany na wykształcenie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania międzynarodowymi korporacjami turystycznymi, wśród których wymienić należy przede wszystkim międzynarodowe systemy hotelowe, globalne korporacje transportowe, tour operatorskie, gastronomiczne, internetowe biura podróży oraz organizacje i instytucje o wymiarze światowym. Niezwykle istotne jest tu pozyskanie wiedzy z zakresu zróżnicowanych uwarunkowań rynków międzynarodowych oraz  możliwych do wykorzystania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w zmieniającym się globalnym otoczeniu.

Program specjalności obejmuje następujące obszary tematyczne:

·     międzynarodowy rynek usług turystycznych

wybrane przedmioty: internacjonalizacja gospodarki turystycznej,polityka
turystyczna w Polsce i Unii Europejskiej, transakcje międzynarodowe na rynku turystycznym,

·     uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw turystycznych w skali międzynarodowej

wybrane przedmioty: kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego, kulturoznawstwo, konkurencyjność regionów i przedsiębiorstw turystycznych, analiza rynku turystycznego,

·     zarządzanie zasobami firm turystycznych

wybrane przedmioty: Hospitality industry management, rachunkowość zarządcza w hotelarstwie, e-commerce w turystyce, komunikowanie się w biznesie turystycznym

 

Profil absolwenta

Absolwenci studiów posiadają podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania międzynarodowego rynku usług turystycznych, a także rozumieją i potrafią analizować gospodarcze i społeczne procesy, wpływające na działalność przedsiębiorstw turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem skali międzynarodowej oraz ekonomiczne i prawno-organizacyjne zasady funkcjonowania podmiotów gospodarki turystycznej.

Po skończeniu studiów absolwenci są przygotowani do pracy w wielu obszarach funkcjonowania gospodarki turystycznej. Są to studia dla m.in. przyszłych:

  • menedżerów hoteli powiązanych z międzynarodowymi systemami hotelowymi
  • menedżerów globalnych korporacji transportowych, tour operatorskich, gastronomicznych, internetowych biur podróży
  • specjalistów instytucji Unii Europejskiej zajmujących się rozwojem turystyki
  • specjalistów organizacji i instytucji rządowych i pozarządowych o wymiarze światowym
  • pracowników międzynarodowych organizacji społecznych, stowarzyszeń i instytucji upowszechniania turystyki
  • analityków międzynarodowego rynku turystycznego.

Należy podkreślić, że specjalności turystyczne o profilu ekonomicznym gwarantują poziom wykształcenia poszukiwany przez pracodawców na współczesnym rynku turystycznym w zakresie stanowisk średniego i wyższego szczebla zarządzania.

 

 

PLAN STUDIÓW (plik PDF)

 

 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits