Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu
I stopień

Kierunek: Gospodarka Turystyczna - studia stacjonarne I stopnia

Zobacz folder specjalności

 
Plany studiów* :
http://www.ue.poznan.pl/att/DZIEK_GM/katalogi_2012/GT/studia_pierwszego_stopnia.doc

Sylabusy*:

http://ue.poznan.pl/att/DZIEK_GM/katalogi_2012/GT/GT_I_stopien.doc
 
*Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013

 

Specjalności:

 

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM TURYSTYCZNYM

 

OPIS SPECJALNOŚCI

 

Gospodarkę turystyczną charakteryzuje olbrzymie zróżnicowanie strukturalne, co jest bezpośrednim następstwem mnogości potrzeb zgładzanych przez turystów. Oznacza to, że na rynku działają różnorodne przedsiębiorstwa oferujące dobra i usługi, będące przedmiotem zainteresowania i konsumpcji odwiedzających. Przedsiębiorstwa te różnią się profilem działalności, pełnionymi funkcjami, wielkością, zasięgiem przestrzennym.

Zaostrzająca się konkurencja na rynku oraz szybkie tempo zmian oczekiwań i zachowań współczesnych turystów wymuszają na przedsiębiorstwach turystycznych potrzebę poszukiwania skutecznych metod i narzędzi zarządzania, umożliwiających sprostanie wymaganiom konsumentów i zwiększających zdolności do rywalizowania z innymi podmiotami.

Specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznymma na celu wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnej działalności na współczesnym rynku turystycznym.

 

Wiedza i umiejętności

 

Interdyscyplinarny charakter turystyki powoduje, że szczegółowa wiedza z zakresu mechanizmów funkcjonowania tej dziedziny gospodarowania musi przenikać się z kompetencjami i umiejętnościami z zakresu stosunków międzynarodowych, ekonomii, zarządzania, marketingu, finansów i rachunkowości, prawa.

Nacisk na ekonomiczny wymiar studiów sprawia, że absolwenci specjalności, znający dwa języki obce i posiadający bogatą wiedzę z zakresu funkcjonowania międzynarodowego rynku turystycznego, posiadają predyspozycje zarówno do pracy w międzynarodowych korporacjach turystycznych, zarządzania niezależnymi przedsiębiorstwami turystycznymi, jak i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sferze obsługi ruchu turystycznego.

W trakcie studiów słuchacze specjalności mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu:

 • analizowania gospodarczych i społecznych procesów wpływających na działalność przedsiębiorstw turystycznych w skali globalnej, regionalnej i lokalnej,
 • analizowania powiązań przedsiębiorstw turystycznych z podmiotami otoczenia,
 • wykorzystania metod i narzędzi zarządzania operacyjnego i strategicznego w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych,
 • oceny efektywności wykorzystania zasobów w działalności gospodarczej na rynku turystycznym,
 • zasad tworzenia produktu przedsiębiorstwa turystycznego w ramach funkcjonowania zintegrowanego produktu turystycznego regionu.

Ponadto program studiów umożliwia studentom uczęszczanie na wykłady prowadzone w języku angielskim przez praktyków i ekspertów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym oraz uczestnictwo w zajęciach terenowych.

 

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

 

Założeniem specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym jest kompleksowe przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy zawodowej w szeroko pojętym sektorze usług turystycznych na stanowiskach operacyjnych i kierowniczych w przedsiębiorstwach o zasięgu międzynarodowym, krajowym i lokalnym.

Program studiów, sporządzony zgodnie ze współczesnymi standardami w dziedzinie kształcenia turystycznego, jest ukierunkowany na wykształcenie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania operacyjnego obiektami hotelarskimi, gastronomicznymi, rekreacyjnymi, biurami podróży i komplementarnymi przedsiębiorstwami oraz tworzenia strategii rozwoju w zmieniającym się globalnym otoczeniu.

Program specjalności obejmuje następujące obszary tematyczne:

 • makro- i mezoekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw turystycznych

wybrane przedmioty: międzynarodowe stosunki gospodarcze, makroekonomia, rozliczenia międzynarodowe, ekonomika turystyki;

 • zarządzanie zasobami firm turystycznych

wybrane przedmioty: mikroekonomia, podstawy zarządzania, ekonomika przedsiębiorstwa turystycznego, zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce, programowanie i ocena inwestycji w turystyce, zarządzanie finansami przedsiębiorstw turystycznych, zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie turystycznym;

 • rynek usług turystycznych

wybrane przedmioty: sprzedaż i dystrybucja usług turystycznych, zachowania nabywców na rynku turystycznym, badania międzynarodowego rynku turystycznego.

 

Profil absolwenta

 

W warunkach dynamicznego rozwoju turystyki i postępującej konsolidacji na rynku turystycznym absolwenci specjalności mają coraz większe możliwości kształtowania kariery zawodowej w międzynarodowych korporacjach oraz krajowych przedsiębiorstwach funkcjonujących na wspólnym europejskim rynku. Zdobyta w trakcie studiów wiedza umożliwia także młodym przedsiębiorcom rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej w sferze obsługi ruchu turystycznego.

Absolwenci studiów posiadają podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania międzynarodowego rynku usług turystycznych, a także rozumieją i potrafią analizować gospodarcze i społeczne procesy wpływające na działalność przedsiębiorstw turystycznych w skali globalnej, regionalnej i lokalnej oraz ekonomiczne i prawno-organizacyjne zasady funkcjonowania podmiotów gospodarki turystycznej.

Po skończeniu studiów absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich średniego szczebla w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne oraz w ramach własnej działalności gospodarczej w sferze turystyki. W szczególności są to studia dla przyszłych:

 • menedżerów sieciowych i niezależnych hoteli i innych obiektów noclegowych,
 • pracowników międzynarodowych i krajowych firm touroperatorskich, agencji turystycznych i internetowych biur podróży,
 • zarządzających obiektami rekreacyjnymi i sportowymi,
 • usługodawców na rynku gastronomicznym,
 • analityków międzynarodowego i krajowego rynku turystycznego.

Należy podkreślić, że specjalności turystyczne o profilu ekonomicznym gwarantują poziom wykształcenia poszukiwany przez pracodawców na współczesnym rynku turystycznym w zakresie stanowisk średniego i wyższego szczebla zarządzania.

 

 

 

ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ W REGIONIE

 

OPIS SPECJALNOŚCI

 

Gospodarka turystyczna ma charakter zarówno globalny, jak i lokalny. Ruch turystyczny rozwija się na wszystkich kontynentach, ale celem przyjazdów są miejsca i obszary atrakcyjne turystycznie: miasta, kurorty i obszary o wybitnych walorach naturalnych. Zaspokajanie potrzeb turystów w regionie wymaga koordynacji działań wielu podmiotów – aktorów gry rynkowej. Są to samorządy, przedsiębiorstwa, ludność miejscowa. Samorządy określają cele, strategie i oddziaływanie na pozostałe podmioty poprzez stosowanie dostępnych im instrumentów. Przedsiębiorstwa muszą współpracować, aby wytworzyć produkt satysfakcjonujący turystę, mieszkańcy tworzą atmosferę i mogą „sprzedawać” swoją kulturę i folklor. Miasta i regiony konkurują o turystów i inwestorów w skali nie tylko krajowej, ale i międzynarodowej. Stąd tak ważne aspekty marketingu terytorialnego, badań rynkowych, zarządzania regionalnego i finansów publicznych czy umiejętności formułowania strategii rozwoju turystyki.

Specjalność zarządzanie turystyką w regionie wpisuje się w aktualne trendy ekonomii instytucjonalnej i pomaga aktywnie uczestniczyć w rzeczywistości gospodarczej, w której coraz większą role odgrywają instytucje krajowe i międzynarodowe oraz regiony turystyczne zarządzane jak quasi korporacje.

Tradycje specjalności turystycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu sięgają ponad 40 lat, co pozwala zaoferować najlepszy produkt dostosowany do aktualnych tendencji rynkowych.

 

 

Wiedza i umiejętności

 

Turystyka to największy i najbardziej perspektywiczny sektor światowej gospodarki. Interdyscyplinarność oraz globalny charakter turystyki powoduje, że szczegółowa wiedza z zakresu mechanizmów funkcjonowania tej dziedziny gospodarowania musi przenikać się z kompetencjami i umiejętnościami z zakresu stosunków międzynarodowych, zarządzania strategicznego i planowania regionalnego, marketingu, finansów i rachunkowości. Tak wysokie kompetencje są wymagane w obszarze kształtowania podstaw międzynarodowej wymiany turystycznej oraz polityki turystycznej na szczeblu międzynarodowym, krajowym i regionalnym. Niezbędne są w procesie stymulowania rozwoju inwestycji turystycznych w samorządach terytorialnych, jak i zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi lub prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w zakresie obsługi ruchu turystycznego. Umiejętności i wiedza zdobyte podczas studiowania w ramach specjalności zarządzanie turystyką w regionie gwarantują profesjonalne przygotowanie do zajmowania się działalnością turystyczną z perspektywy rynkowej oraz administracyjnej. W szczególności absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:

 • mechanizmów oddziaływania instrumentów polityki turystycznej na rozwój gospodarki turystycznej,
 • zasad tworzenia produktu turystycznego w regionie,
 • zasad budowy strategii rozwoju turystyki na poziomie regionalnym,
 • wykorzystywania metod i narzędzi zarządzania operacyjnego i strategicznego w praktyce funkcjonowania regionu turystycznego oraz podmiotów na rynku turystycznym.

W trakcie studiów studenci mają więc możliwość zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia szeroko pojętej działalności turystycznej lub tworzenia odpowiednich warunków do jej rozwoju w zmieniającym się globalnym otoczeniu. Co ważne, ekonomiczny charakter studiów sprawia, że absolwent specjalności, znający dwa języki obce i posiadający bogatą wiedzę z zakresu funkcjonowania międzynarodowej gospodarki turystycznej jest poszukiwanym kandydatem w renomowanych przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się rozwojem turystyki na szczeblu międzynarodowym, krajowymi i regionalnym.

Ponadto program studiów umożliwia studentom uczęszczanie na wykłady prowadzone w języku angielskim przez praktyków i ekspertów w zakresie studiowanej specjalności.

 

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

 

Założeniem specjalności zarządzanie turystyką w regionie jest kompleksowe przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy zawodowej w obszarach instytucjonalnego funkcjonowania gospodarki turystycznej – na stanowiskach operacyjnych i kierowniczych w instytucjach samorządowych oraz około biznesowych zajmujących się gospodarką turystyczną, globalnych systemach rezerwacyjnych, obiektach kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjno-sportowych oraz pozostałych podmiotach świadczących usługi w zakresie obsługi turystów. Celem zajęć jest ponadto umożliwienie nabycia umiejętności i kompetencji  niezbędnych do pracy w międzynarodowych i krajowych organizacjach zajmujących się rozwojem turystyki oraz w organach rządowych i samorządowych. Nabyta wiedza będzie też przydatna do zarządzających własną firmą turystyczną.

Program studiów, sporządzony zgodnie ze współczesnymi standardami w dziedzinie kształcenia turystycznego, jest ukierunkowany na wykształcenie praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia szeroko pojętej działalności turystycznej lub tworzenia odpowiednich warunków do jej rozwoju w zmieniającym się globalnym otoczeniu. Dzięki specjalności absolwent znający dwa języki obce i posiadający bogatą wiedzę ekonomiczną jest najbardziej poszukiwanym kandydatem w renomowanych instytucjach zajmujących się turystyką, a także w podmiotach kształtujących politykę turystyczną na szczeblu międzynarodowym, krajowymi i regionalnym. Program specjalności zarządzanie turystyką w regionie oparto na następujących blokach tematycznych:

 

·         kształcenie w zakresie administracji i programowania rozwoju turystyki na szczeblu międzynarodowym, krajowym i regionalnym – wybrane przedmioty: międzynarodowe stosunki gospodarcze, marketing terytorialny, strategie rozwoju turystyki w regionach, informacja i promocja turystyczna, ekonomika turystyki, makroekonomia,

·         funkcjonowanie podmiotów w regionie turystycznym – wybrane przedmioty: zarządzanie regionem turystycznym, inwestycje w gospodarce turystycznej, geografia turystyczna, produkt turystyczny regionu, samorząd lokalny w gospodarce turystycznej, zachowania nabywcze na rynku turystycznym,

·         zarządzanie podmiotami na rynku turystycznym – wybrane przedmioty: mikroekonomia, obsługa ruchu turystycznego, ekonomika przedsiębiorstwa turystycznego, podstawy zarządzania, finanse międzynarodowe, rachunkowość, marketing w turystyce, logistyka w turystyce.

 

 

Profil absolwenta

 

Ze względu na zachodzące obecnie procesy konsolidacyjne w gospodarce turystycznej absolwenci mają coraz większe możliwości kształtowania kariery zawodowej w międzynarodowych korporacjach. Połączenie rodzimego języka ze znajomością języków zachodnioeuropejskich oraz wiedzy ekonomicznej daje znakomite możliwości aktywnego włączenia się w procesy dynamicznego rozwoju przemysłu turystycznego w całej Europie. Rozwój ten stwarza także szanse młodym przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność na rynku turystycznym na szybkie odniesienie sukcesu. Po skończeniu studiów absolwenci są przygotowani do pracy w wielu obszarach funkcjonowania gospodarki turystycznej. Są to studia dla przyszłych:

 • specjalistów od planowania rozwoju turystyki w administracji rządowej i samorządowej,
 • pracowników lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych, Destination Management Organisations oraz Convention Bureau,
 • ekspertów z zakresu pozyskiwania i obsługi funduszy unijnych z zakresu gospodarki turystycznej,
 • specjalistów instytucji Unii Europejskiej zajmujących się rozwojem turystyki oraz międzynarodowych organizacji turystycznych,
 • zarządzających obiektami kulturalnymi, rozrywkowymi, rekreacyjnymi i sportowymi,
 • pracowników organizacji społecznych, stowarzyszeń i instytucji upowszechniania turystyki (krajowych i międzynarodowych),
 • pracowników międzynarodowych i krajowych firm touroperatorskich, agencji turystycznych i internetowych biur podróży,
 • właścicieli własnych firm oferujących usługi turystom.

 

Należy podkreślić, że specjalności turystyczne o profilu ekonomicznym gwarantują poziom wykształcenia poszukiwany przez pracodawców na współczesnym rynku turystycznym w zakresie stanowisk średniego i wyższego szczebla zarządzania.

 

PROGRAM STUDIÓW (plik PDF)

 

 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits